Ako vznikol Deň materských škôl na Slovensku

05.11.2020 19:48

SLOVENSKÝ VÝBOR SVETOVEJ ORGANIZÁCIE PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU
ORGANISATION MONDIALE POUR L’EDUCATION PRESCOLAIRE
WORLD ORGANISATION FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION
ORGANIZACIÓN MUNDIAL PARA LA EDUCACION PREESCOLAR
Deň materských škôl na Slovensku
Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP)
vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe žiadosti SV OMEP prevzal záštitu nad Dňom materských škôl na Slovensku a nad všetkými sprievodnými aktivitami, ktorých iniciátorom je Slovenský výbor Svetovej   organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP).
Tento významný deň, nie len pre materské školy, ale aj pre náš štát sa organizuje každoročne 4. novembra.
Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829. V tento deň vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická.
Česť a vďaka patrí tejto grófke za to, že vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch:

 „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“


Ďalším dôležitým medzníkom v slovenskom inštitucionálnom predprimárnom vzdelávaní bolo schválenie zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bola materská škola zaradená do sústavy škôl, aj keď jej absolvovanie nie je zo zákona povinné.
Jedným z kľúčových dôvodov prečo podporiť myšlienku Dňa materských škôl na Slovensku je podpora Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP) a jej jednotlivých členských štátov. V našom širšom regióne najmä Poľského OMEP, ktorému Poľský parlament schválil v roku 2013 Národný Deň materských škôl (predškolského vzdelávania).
Tieto tri významné medzníky podnietili SV OMEP k myšlienke zvýrazniť význam, poslanie a opodstatnenosť materských škôl na Slovensku organizovaním celonárodných aj lokálnych organizovaných ale aj spontánnych aktivít, ktoré by materské školy, zriaďovatelia, rôzne inštitúcie a organizácie realizovali v priebehu jedného mesiaca od 5. októbra (deň prijatia
Charty učiteľa je považovaný za Medzinárodný deň učiteľov) do 4. novembra (deň založenia I. detskej opatrovne na Slovensku) Deň materských škôl na Slovensku. V tento deň sa bude každoročne uskutočňovať konferencia, ako vyústenie všetkých aktivít, ktoré sprevádzali a podporovali myšlienku Dňa materských škôl na Slovensku v daný kalendárny rok.
Zriaďovatelia, materské školy, inštitúcie, organizácie, všetci tí, ktorým záleží na materskom školstve u nás, zdôraznite, podporte a spropagujte tento Deň materských škôl na Slovensku dôstojným spôsobom.
To, či sa Deň materských škôl na Slovensku stane tradíciou, závisí nielen
od materských škôl, ale aj od všetkých, ktorí sú s nimi rôznym spôsobom spätí. Veríme, že profesionálna hrdosť nás všetkých pomôže k zvýšeniu statusu materských škôl v našej spoločnosti.
Dúfame a veríme, že spoločnými silami a zapojením sa do aktivít, sa nám podarí tento deň uviesť do života a Slovenská republika sa stane príkladom aj pre iné štáty, ktoré podporujú a hrdia sa inštitúciou, akou je materská škola.

 

—————

Späť