Deň MŠ - Šarkaniáda

26.10.2017 00:00

Deň materských škôl na Slovensku
Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku.
Tento významný deň, nie len pre materské školy, ale aj pre náš štát sa organizuje každoročne 4. novembra.
     Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829. V tento deň vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. Česť a vďaka patrí tejto grófke za to, že vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch: „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“
Ďalším dôležitým medzníkom v slovenskom inštitucionálnom predprimárnom vzdelávaní bolo schválenie zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bola materská škola zaradená do sústavy škôl, aj keď jej absolvovanie nie je zo zákona povinné.
Jedným z kľúčových dôvodov prečo podporiť myšlienku Dňa materských škôl na Slovensku je podpora Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP) a jej jednotlivých členských štátov. V našom širšom regióne najmä Poľského OMEP, ktorému Poľský parlament schválil v roku 2013 Národný Deň materských škôl (predškolského vzdelávania).
     Tieto tri významné medzníky podnietili SV OMEP k myšlienke zvýrazniť význam, poslanie a opodstatnenosť materských škôl na Slovensku organizovaním celonárodných aj lokálnych organizovaných ale aj spontánnych aktivít, ktoré by materské školy, zriaďovatelia, rôzne inštitúcie a organizácie realizovali v priebehu jedného mesiaca od 5. októbra (deň prijatia Charty učiteľa je považovaný za Medzinárodný deň učiteľov) do 4. novembra (deň založenia I. detskej opatrovne na Slovensku) Deň materských škôl na Slovensku.

Aj naša MŠ sa zapojila do osláv Dňa materských škôl dňa 26. 10. 2017. Deti šiestich tried sa zišli so svojimi rodičmi a pani učiteľkami na Tvorivých dielňach vo svojich triedach. Najprv privítali rodičov, ale aj starých rodičov krátkym programom. Piesňami, tancami a malými darčekmi pozdravili svojich starkých – babky a dedkov - v rámci mesiaca úcty k starším. Potom spoločne zhotovovali šarkanov, kde prejavili kreativitu, nápady, vzájomnú spoluprácu. Svoje krásne výtvory predstavili na školskom dvore pred celou MŠ.  Každá trieda prezentovala svojich šarkanov v spontánnom hudobno-pohybovom prevedení. Deti zaspievali hymnu našej materskej školy a spoločne sa zabavili na školskej Šarkaniáde.

—————

Späť