Predškoláci našej MŠ sa zapojili do projektu Medvedík Nivea

05.11.2019 18:50

Naša materská škola je zapojená do projektu Medvedík Nivea.

Projekt Medvedík Nivea  sa zameriava na zvýšenie kvality prípravy detí predškolského veku na školu a obmedzenie počtu odkladov školskej dochádzky. Projekt využíva špecifiká edukačného pôsobenia materskej školy ako prvej brány, ktorou dieťa vstupuje do sveta zámerného, sústavného a samostatného učenia, skúmania a objavovania. V súlade s Rámcovým vzdelávacím programom pre predškolské vzdelávanie sleduje poznávacie horizonty predškolského obdobia a smeruje k individualizovanej podpore všetkých stránok osobnostného rozvoja dieťaťa. Projekt dáva príležitosť na podporu rozvoja detí predškolského veku v rôznych vzdelávacích oblastiach v súlade s cieľmi Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy.
Didaktický materiál, s ktorým deti pracujú, prináša prirodzenú príležitosť na pedagogickú diagnostiku, ktorá umožňuje presnejšie posúdiť výkon dieťaťa vzhľadom na očakávané výstupy. Aby bolo možné u jednotlivých detí stanoviť počiatočný stav úspešnosti, následne sledovať a v priloženom hodnotiacom archu zaznamenávať pokroky, sú úlohy predkladané vo viacerých úrovniach riešenia. Štruktúra jednotlivých úloh ponúka výber z niekoľkých postupov rôzneho stupňa zložitosti a dovoľuje prispôsobiť nároky aktuálnym individuálnym schopnostiam a potrebám dieťaťa.
Predkladaný materiál obohacuje o skúsenosti, využiteľné v bežnom živote, rozvíja schopnosti
a precvičuje praktické schopnosti budúceho školáka (rečové, jazykové a motorické schopnosti, myšlienkové a číselné operácie a pod.). Vedie dieťa k aktívnemu vzťahu k sociálnemu i prírodnému prostrediu, spolupráci a pocitu spolupatričnosti s členmi sociálnej skupiny, učí ich vzájomne komunikovať a obhajovať svoje názory.
Edukačné materiály projektu zahŕňajú Zošit predškoláka, ktorý postupne podáva svedectvo vývoja a zdokonaľovania výkonu dieťaťa a zároveň slúži ako kronika osobných i spoločných zážitkov z pobytu v materskej škole. Na samostatnú tvorbu herného materiálu, hračiek a doplnkov ku hrám sú určené samostatné pracovné listy. Pre spoločnú hru skupiny detí je určená spoločenská hra. Prostredníctvom zošitka Moja domáca úloha od Medvedíka NIVEA pokračuje v spolupráci s rodičmi príprava na školu v domácom prostredí. Prirodzene sa tak prepája rodinné prostredie s prípravou dieťaťa na vstup do prvého ročníka povinnej
školskej dochádzky.
Projekt sa sústreďuje na prípravu detí pred vstupom  do 1.ročníka základnej školy.

—————

Späť