Uskutočnila sa mestská olympiáda

08.06.2017 19:18

XVI. ROČNÍK MESTSKEJ ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY MATERSKÝCH ŠKÔL

7.júna 2017 sa uskutočnil XVI. ročník mestskej športovej olympiády  materských škôl s cieľom plnenia olympijského odznaku všestrannosti kategórie „A“  pre šk. rok 2016/2017.
Našu MŠ úspešne reprezentovali štyri deti, a to predškoláci z
triedy Rybky – Nina Gamecová, Tomáš Mézeš a z triedy Včielky – Hanka Capuličová a Lucas Kotraba.
Hanka Capuličová získala 1.miesto v slalome na kolobežke v kategórií dievčat a Tomáš Mézeš 2.miesto v slalome na kolobežke v kategórií chlapcov.
Obom víťazom srdečne blahoželáme, ale aj Ninke a Lucasovi, že pekne športovali a dobre súťažili v silnej konkurencií detí zo všetkých materských škôl v meste.

Vyhlasovateľ :  Viliam Záhorčák, primátor mesta Michalovce
Organizátor:  Mestský úrad - OŠaŠp, Koordinačná komisia športových súťaží
Partner : Olympijský klub Michalovce
Garant  : príslušná materská škola
Miesto konania: IX. MŠ, J. A. Komenského 2 Michalovce
Patronát nad MŠ: ZŠ T. J. Moussona  -  XXI.MŠ, S. H. Vajanského 5
                       ZŠ, Ul. J. Švermu 6 -  XXII.MŠ, J. Švermu 8; CMŠ, J. Švermu 4
            ZŠ, Ul. moskovská 1 -  II.MŠ, F. Kráľa 78
           ZŠ, Ul. J. A. Komenského 1 -  IX.MŠ, Komenského 2
            ZŠ, Ul.  Školská 2  -  IV.MŠ, Školská 5
            ZŠ, Ul. Okružná 17 -  XIII.MŠ, Okružná 19
            ZŠ, Ul.  Krymská 5 -  XVIII.MŠ, Leningradská 1
            ZŠ P. Horova(SZŠ)  -  XI.MŠ, Masarykova 30

Riadenie:  Riaditeľka IX. MŠ -  Bc. Drahomíra Pastiríková,  garant  MŠO MŠ 
Informácie : Mestský úrad - Mgr. Lívia Kalaninová, sam.odb.ref. OŠaŠp MsÚ

Kategórie       :  2 chlapci a 2 dievčatá 5-6 ročné.                                          
Disciplíny       : 1. Beh na 20 m, 2. Hod loptičkou, 3. Preskoky cez jednoduché kruhy,
                                  4. Slalom na kolobežkách, 5. Slalomový beh.
1. Beh na 20 metrov
Štartovanie z nízkeho štartu, podľa pravidiel atletiky, štartovanie v dvoch štartovacích blokoch(súčasne štartujú dve deti)
Štartovacie povely: pripravte sa – pozor – štart!
Meranie: Stopkami - zapisovanie časov bez ďalších úprav na stotiny

2. Hod loptičkou
Hod z miesta do vyznačeného sektoru. Dva pokusy pre jednotlivca.
Meranie: Pásmom od miesta hodu po najdlhší dopad loptičky v smere hodu, nie kolmo.

3. Preskoky cez jednoduché kruhy
Päť kruhov, o priemere 1 metra nakresliť v priestore tak, aby sa navzájom dotýkali do dĺžky v priestore (ooooo).
Meranie: Na pokyn štart začať preskakovať znožmo kruhy, meria sa čas trvania.

4. Slalom na kolobežkách
Absolvovať vyznačenú dráhu, štartovať na povel rozhodcu: pripravte sa – pozor – štart!. Kužele sú od seba vzdialené 2 metre, prvý kužeľ je vzdialený od štartovej čiary 3 metre. Počet kužeľov 5, do vzdialenosti 15 m. / Čiže za posledným, piatym kužeľom sú do cieľa ešte 4 m./
Meranie: čas preteku v sekundách.

5. Slalomový beh
Na vyznačenej dráhe absolvovať úsek v čo najkratšom čase. Začiatočná poloha z vysokého štartu. Vybehnutie ku kužeľu z pravej, alebo z ľavej strany. Nasleduje beh pomedzi všetky kužele, za posledným kužeľom je otočka a ten istý slalomový beh až do cieľa - späť na štart.  Počet kužeľov 7, vzdialených od seba na 2 metre. Prvý kužeľ je od štartovej čiary vzdialený 3 metre. Celková dĺžka trate je 30 m.
Meranie: Stopkami - zapisovanie časov bez ďalších úprav na stotiny.

Rozhodcovia:  učitelia telesnej výchovy príslušnej patronátnej ZŠ, učiteľky MŠ
so  zameraním na Tv, prípadne osoby z radov rodičov so športovou kvalifikáciou.

—————

Späť