Vážení rodičia,

do pozornosti Vám dávame informáciu,
že od nového školského roka 2021/2022 sa podľa právnych noriem
UKONČUJE PLOŠNÉ POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ NA STRAVU detí v poslednom ročníku materskej školy/bola to dotácia vo výške 1,20 eura za každý deň v MŠ/

Na dotáciu k stravovaniu bude mať podľa nových právnych noriem nárok
(vo výške 1,30 eura za každý deň v MŠ):
1. dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na daňový bonus (daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku). Táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením,
2. dieťa, ktoré navštevuje MŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, (dokladá sa potvrdenie)
3. na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ v ktorej je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;

Žiadame rodičov, ktorí majú nárok na túto novú dotáciu k stravovaniu (z niektorého z vyššie uvedených dôvodov), aby to najneskôr do 27. 7. 2021 oznámili MŠ, aby sme mohli o túto dotáciu pre Vaše dieťa včas požiadať. Oznámte to prosím na mailovú adresu MŠ:

 18.ms.michalovce@gmail.com

Ďakujeme za porozumenie

Daniela Ľochová, riaditeľka MŠ Leningradská 1, Michalovce


Nové kolobežky

 

     Náš "vozový park" sa opäť rozrástol. Tentokrát nám pribudlo 10 nových krásnych kolobežiek, ktoré môžu používať deti stredných a najstarších tried. Boli uhradené vďaka fondu rodičovského združenia čiastkou málo prevýšujúcou 200 eur.

     Chceme sa poďakovať vštetkým rodičom a priateľom MŠ, ktorí zbierali kupóny za natankovaný benzín. Aj vďaka nim sa deti môžu tešiť z pohybovej aktivity na našom školskom dvore.

                                               Ďakujeme!

              


Kolobežky

/album/kolobezky/received-505783027403705-jpeg/

—————

/album/kolobezky/received-783989458977783-jpeg/

—————

—————
            

O Z N Á M E N I E  P R E  R O D I Č O V


    Odbor školstva a športu v Michalovciach oznamuje, že počas letných prázdnin bude zabezpečená prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce takto:

Od  1.7.2021 do 16.7.2021   MŠ, Fr. Kráľa 78
                                               MŠ, Školská 5
                                               MŠ, Masarykova 30
                                               MŠ, Okružná 19                                
                                               MŠ, Leningradská 1              
                                               MŠ, J. Švermu 8
                                               MŠ, S. H. Vajanského 5
Od 19.7.2021 do 30.7.2021  MŠ, Okružná 19
                                               MŠ, Masarykova 30
Od 1.8.2021 do 20.8.2021    MŠ, J. A. Komenského 2

Od 23.8. do 31.8.2021 nebude v prevádzke žiadna materská škola z dôvodu prípravy nového školského roka.

Školský rok začína 2.9.2021
   

Pokyny týkajúce sa prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta počas letných prázdnin majú riaditeľky, u ktorých sa môžete informovať. 

Obmedzenie prevádzky je nutné z dôvodu  čerpania dovoleniek zamestnancov  materských škôl a príprav nového školského roka.   


           Odbor školstva a športu
                    MsÚ Michalovce

 


Poďakovanie

 

Milí rodičia,

chceme sa Vám úprimne poďakovať za účasť na zbere starého papiera. Ten sme premenili v zberných surovinách na 98,90 eur. 

Vďaka Vám sme mohli obohatiť a zrenovovať náš ,,vozový park" a deťom  zakúpiť  nové  odrážadlá, ktoré používajú  vždy  najmenší škôlkári. Tento  rok  sú to deti z triedy Veveričiek, ale samozrejme, povoziť sa môžu všetky deti našej MŠ. Z nových hračiek majú veľkú radosť.     

    Ďakujeme


Nové odrážadlá

/album/nove-odrazadla/img-20210521-103207-resized-20210521-011742576-jpg/

—————

/album/nove-odrazadla/img-20210521-103412-resized-20210521-011742856-jpg/

—————

/album/nove-odrazadla/img-20210521-103423-resized-20210521-011743125-jpg/

—————

/album/nove-odrazadla/img-20210521-103507-resized-20210521-011743438-jpg/

—————

/album/nove-odrazadla/img-20210521-103554-resized-20210521-011743740-jpg/

—————

/album/nove-odrazadla/img-20210521-103556-resized-20210521-011743997-jpg/

—————

—————
Návrat do škôl - aktuálne od 3.5.2021 

/zverejnené na stránke MŠVVaŠ/

Michalovce- červený okres

Naďalej platí, že ak dieťa chýba viac ako tri dni po sebe, zákonný zástupca podpíše pri nástupe dieťaťa do MŠ VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI 

 č. 8/znova je zmenené!/

o bezinfekčnosti.docx 


Vážení rodičia,

dávame Vám do pozornosti nové tlačivo ČESTNÉ VYHLÁSENIE,

ktoré bolo zverejnené na stránke MŠVVaŠ:

Čestné vyhlásenie 26.4.2021.docx 

 

Tlačivo - vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa podpisuje zákonný zástupca,

ak dieťa chýba viac ako 3 dni po sebe:

nové tlačivo o bezinfekčnosti dieťaťa.pdf 

 

Ak dieťa chýba viac ko 5 dní z dôvodu choroby, rodič je povinný predložiť

lekárske potvrdenie.
Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia ministra školstva z 8. 4. 2021
s účinnosťou od 12. 4. 2021
v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 

SA OD PONDELKA 12.4.2021  

OBNOVUJE PREZENČNÉ ŠKOLSKÉ VYUČOVANIE  V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH PRE VŠETKY DETI.

Pri návrate detí do škôl je nevyhnutné, aby sa všetci, ktorých sa to týka, čiže rodičia, deti aj zamestnanci školy riadili aktuálnym manuálom MŠVVaŠ SR, školským semaforom, platnými uzneseniami Vlády SR, rozhodnutiami ministra ŠVVaŠ SR a vyhláškami ÚVZ SR, resp. RÚVZ MI.


Vstup do areálu MŠ ako aj do jej priestorov je možný iba:

1. S NEGATÍVNYM TESTOM ALEBO NA ZÁKLADE VÝNIMKY.

/negatívny test je potrebné na požiadanie predložiť/

      
2. RODIČIA, KTORÍ PREKONALI COVID-19, PREDLOŽIA POTVRDENIE O PREKONANÍ 


3.  Pri nástupe do školy rodič predkladá ČESTNÉ VYHLÁSENIE

  /príloha 11a/na stiahnutie:

      11a nové.docx      


V čestnom vyhlásení rodič potvrdzuje, že má negatívny test na COVID-19, ktorý nie je starší viac ako 7 dní, zároveň potvrdzuje , že je si vedomý právnej zodpovednosti za uvedenie nepravdivých údajov.

4. Deti, ktoré neboli v MŠ viac ako 3 dni vrátane víkendu predkladajú zároveň
VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI /dieťaťa/

      Vyhlásenie zákonného zástupcu 

 

5. Ak bolo dieťa doma viac ako 5 dní /napr. bolo choré alebo doma s pozitívmym rodičom/, vtedy predkladá rodič aj POTVRDENIE OD LEKÁRA, že dieťa môže navštevovať MŠ.

 

6. Nie je potrebné doložiť kópiu negatívneho testu, rodič však podľa § 1 ods. 2 písmeno b. Vyhlášky 47 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky môže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov MŠ iba ak  sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RTPCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

 

7. Deti s nariadenou karanténou z pavilónu A: trieda Veveričky a Rybky ostávajú doma do 22.4.2021.


8. JE ZÁKAZ VSTUPU DO VONKAJŠIEHO AREÁLU MŠ A DO PRIESTOROV MŠ BEZ PREKRYTIA DÝCHACÍCH CIEST RESPIRÁTOROM  alebo obdobným prostriedkom / bez výdychového ventilu / s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1.

Ďalšie podmienky návštevy MŠ ostávajú naďalej v platnosti :

  • - dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy
  • - dodržiavanie dvojmetrových rozostupov
  • - počet rodičov v šatni max. DVAJA
  • - prísne dodržiavanie všetkých protiepidemiologických opatrení
  • - pri podozrení na ochorenie ihneď ostať doma a nevstupovať do priestorov MŠ
 
       Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie všetkých opatrení.
       
       Poverená riaditeľka MŠ Iveta Baková


 


Vážení rodičia,

je nám ľúto, ale RÚVZ nariadil karanténu v dvoch triedach:

Trieda Veveričky a trieda Rybky v pavilóne A.

Karanténa je nariadená od 9.4.- 22.4.2021.

Nástup detí do MŠ z tried Veveričky a Rybky - 23.4.2021

Znova dôrazne žiadame rodičov detí všetkých tried,

aby aj pri najmenšom podozrení na ochorenie,

či už deti alebo dospelých, OSTALI S DEŤMI DOMA

A NEPRIVIEDLI ICH DO MŠ!!!

Ďakujeme za pochopenie a ohľaduplnosť.

Poverená riaditeľka MŠ Iveta Baková


Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že návrat detí do MŠ po karanténe 

je v stredu 7.4.2021.

V prevádzke bude 5 tried, okrem triedy Žabky - C2,

kde je RÚVZ nariadená karanténa do 12.4.2021.

Pri nástupe deti do MŠ je potrebné:

1. NEGATÍVNY TEST RODIČOV/7-dňový/

/aj všetkých osôb, ktoré vstupujú do priestorov MŠ, okrem výnimiek podľa vyhlášky ÚVZ/

2. ČESTNÉ VYHLÁSENIE 11a -  rodič je povinný znovu vypísať

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu 11a.pdf 

3. VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI /dieťaťa/

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.docx

Prosíme Vás o zodpovednosť a prísne dodržiavanie protiepidemiologických opatrení, ako aj  okamžite nahlásenie výskytu ochorenia v rodine.

V prípade aj najmenšieho podozrenia na ochorenie v rodine alebo pri kontakte s osobou podozrivou na COVID,  nechajte dieťa radšej doma.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť v tejto ťažkej pandemickej situácií.

 

Poverená riaditeľka MŠ Iveta Baková


Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Michalovciach
nariadil karanténu všetkým zamestnancom MŠ a z tohto dôvodu sa
 
PRERUŠUJE PREVÁDZKA V MŠ OD 23.3.2021 DO 2.4.2021.
 
O prevádzke od 6.4.2021 Vás budeme informovať na našej webovej stránke.
 
Ďakujeme za pochopenie a prajeme pokojné Veľkonočné sviatky a veľa zdravia v rodinách.
 
Iveta Baková
poverená riaditeľka MŠ

 

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že aj v ďalšom týždni od 22.3. do 26.3.2021

plánujeme prevádzku MŠ v takom istom režime 

a za takých podmienok, ako bola predchádzajúce 2 týždne.

Prosíme Vás, aby ste sa riadili pokynmi uvedenými v ozname nižšie 

/oznam z 15.3.-19.3.2021/

Dôsledne dodržiavajte všetky nariadenia 

a protiepidemiologické opatrenia.

Nezabúdajte na ČESTNÉ VYHLÁSENIE a PLATNÝ NEGATÍVNY TEST.

Ak by sa situácia zmenila, budeme Vás informovať,

preto stále sledujte webovú stránku MŠ.

V rámci DŇA VODY, môžete deťom obliecť v pondelok symbolické MODRÉ OBLEČENIE.

Ďakujeme


Vážení rodičia, nezabúdajte na to, že od 15.3.2021,

 je  v interiéroch povinný respirátor FFP2


PREVÁDZKA V MŠ OD 15.3.  DO 19.3. 2021 POKRAČUJE V TAKOM ISTOM REŽIME AKO V PREDCHÁDZAJÚCOM TÝŽDNI

 V pondelok 15. 3. 2021 môžu nastúpiť deti do MŠ za týchto podmienok:

1. Ak rodič absolvuje antigénový test alebo PCR test na COVID s negatívnym výsledkom, nie starším ako 7 dní a dieťaťu nie je nariadená karanténa.


2. Ak rodič pracuje prezenčne /musí za prácou dochádzať/a podpíše vyhlásenie, kde je táto skutočnosť uvedená: Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu-príloha 11c

Na stiahnutie:

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu 11c.pdf 

3. Ak rodič nepracuje alebo pracuje doma formou home office, vypisuje čestné vyhlásenie, kde táto skutočnosť uvedená nie je: Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu-príloha 11a

Na stiahnutie:

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu 11a.pdf 

Ak máte možnosť, prosíme Vás, aby ste si čestné vyhlásenie  stiahli, vytlačili, vypísali a odovzdali učiteľkám v pondelok ráno pri nástupe dieťaťa do MŠ.
V prípade, že nemáte možnosť vytlačiť čestné vyhlásenie, tak Vám ho poskytnú učiteľky v pondelok ráno v MŠ.

Nezabudnite, že v pondelok ráno 15.3.2021 potrebujete pri nástupe dieťaťa do MŠ:

PLATNÝ TEST NA COVID-KAŽDÝ, KTO VSTUPUJE DO PRIESTOROV MŠ

 a príslušné ČESTNÉ VYHLÁSENIE

NEZABUDNITE KAŽDÝCH 7 DNÍ NAHLÁSIŤ UČITEĽKÁM PLATNOSŤ NEGATÍVNEHO TESTU

Prosíme Vás, naďalej dôsledne dodržiavajte všetky protiepidemiologické opatrenia.
Pravidelne sledujte našu webovú stránku a akceptujte prípadné zmeny.

Ďakujeme

poverená riaditeľka MŠ Iveta Baková

========================================================================

Vážení rodičia,

Oznamujeme Vám, že MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce pokračujú od pondelka 8.3.2021 v nastavenom režime - prezenčne.
Rozhodnutie ministra ŠVVaŠ s účinnosťou od 8.3.2021 uprednostňuje pri umiestňovaní do MŠ detí rodičov pracujúcich prezenčne, preto je potrebné vypísať čestné vyhlásenie o prezenčnej forme výkonu práce.
Tieto čestné vyhlásenia  budú rozhodujúce v prípade, že sa z akýchkoľvek dôvodov zmenia kapacitné možnosti MŠ – prípadné ochorenie  zamestnancov MŠ, karanténa alebo  iné nepredvídané skutočnosti.
V tom prípade riaditeľka MŠ /na základe rozhodnutia ministra /uprednostní deti rodičov pracujúcich prezenčne, ostatné deti budú mať prerušenú dochádzku z kapacitných dôvodov.

OZNAM OD 8.3.2021

 V pondelok 8.3.2021 môžu nastúpiť deti do MŠ za týchto podmienok:

1. Ak rodič absolvuje antigénový test alebo PCR test na COVID s negatívnym výsledkom, nie starším ako 7 dní a dieťaťu nie je nariadená karanténa.


2. Ak rodič pracuje prezenčne /musí za prácou dochádzať/a podpíše vyhlásenie, kde je táto skutočnosť uvedená: Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu-príloha 11c

Na stiahnutie:

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu 11c.pdf 

3. Ak rodič nepracuje alebo pracuje doma formou home office, vypisuje čestné vyhlásenie, kde táto skutočnosť uvedená nie je: Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu-príloha 11a

Na stiahnutie:

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu 11a.pdf 

Ak máte možnosť, prosíme Vás, aby ste si čestné vyhlásenie  stiahli, vytlačili, vypísali a odovzdali učiteľkám v pondelok ráno pri nástupe dieťaťa do MŠ.
V prípade, že nemáte možnosť vytlačiť čestné vyhlásenie, tak Vám ho poskytnú učiteľky v pondelok ráno v MŠ.

Nezabudnite, že v pondelok ráno 8.3.2021 potrebujete pri nástupe dieťaťa do MŠ:

PLATNÝ TEST NA COVID a príslušné ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Prosíme Vás, naďalej dôsledne dodržiavajte všetky protiepidemiologické opatrenia.
Pravidelne sledujte našu webovú stránku a akceptujte prípadné zmeny.

Chceme Vám poskytnúť informácie včas, ale musíte počítať aj s tým, že do pondelka sa situácia môže ešte zmeniť a MŠVVaŠ môže zverejniť aj nové tlačivo na čestné vyhlásenie.

Zvážte, či dáte svoje dieťa do MŠ a nahláste to triednym učiteľkám v piatok 5.3.2021, aby sme vedeli počty deti v triedach. Potrebuje to vedieť aj vedúca školskej jedálne kvôli strave detí.

Ďakujeme za porozumenie a dúfame, že sa zorientujete v neustálych zmenách, ktoré sa dejú v tejto neľahkej pandemickej situácií. Iste chápete, že to nie je našou vinou a mrzí nás, že musíme pristupovať k takému riešeniu a častým zmenám.

Poverená riaditeľka MŠ Iveta Baková

 


OZNAM -2.3.2021

Vážení rodičia,

na základe najnovších informácií zverejnených MŠVVaŠ pokračujeme podľa platných usmernení z 26.2.2021, a to predbežne do 8.3.2021, keď by malo do platnosti vstúpiť nové rozhodnutie ministra ŠVVaŠ SR.

To znamená, že prevádzka v MŠ je zatiaľ pre všetky deti - s dodržiavaním všetkých protiepidemiologických opatrení,  s platným testom na COVID a čestným vyhlásením

/platia nariadenia v predchádzajúcom ozname/

O prípadných zmenách Vás budeme informovať, preto stále sledujte našu webovú stránku.

Poverená riaditeľka MŠ Iveta Baková


Vážení rodičia,

základe odporúčania RÚVZ v Michalovciach zo dňa 25.02.2021 Krízový štáb mesta Michalovce rozhodol o 

obnovení prevádzky materských škôl 

a 1. stupňa základných škôl a individuálneho vzdelávania na ZUŠ pre I. stupeň prezenčne

od 02.03.2021 /utorok/

Zároveň upozorňujeme, že pri návrate detí/ žiakov do škôl je nevyhnutné, aby sa školy a školské zariadenia riadili aktuálnym manuálom MŠVVaŠ SR – školským semaforom, platnými uzneseniami Vlády SR, rozhodnutiami ministra ŠVVaŠ SR a výhlaškami ÚVZ SR, resp. RÚVZ MI.

V prípade sprísnených opatrení vyhlásených ústrednými štátnymi orgánmi, ktoré by bránili ich otvoreniu, bude rozhodnutie Krízového štábu Michalovce bezpredmetné a školy sa budú riadiť nariadeniami ústredných štátnych orgánov.

Školy a školské zariadenia pred nástupom detí/ žiakov budú vyžadovať predloženie platného testu u zamestnancov a zákonných zástupcov detí / žiakov podľa platného Covid automatu.


Vzhľadom na dostatočný počet zriadených MOM-iek v meste Michalovce, mesto nebude zabezpečovať testovanie zamestnancov a rodičov na školách.

Naďalej platí prísne dodržiavanie protiepidemiologických opatrení:

- vstup do areálu a priestorov MŠ  je možný iba s negatívnym testom alebo na základe výnimky

- negatívny test je potrebné na požiadanie predložiť

- rodič predkladá čestné vyhlásenie v ktorom potvrdzuje, že má platný negatívny test na covid, nie starší viac ako 7 dní a zároveň potvrdzuje, že si je vedomý právnej zodpovednosti za uvedenie nepravdivých údajov

- dodržiavanie zásady ROR - rúško-odstup-ruky /dezinfekcia/

- vstupovať do šatne po jednom /jeden rodič a dieťa/ 

- nezdržiavať sa zbytočne dlho v interiéri a exteriéri MŠ

- dbajte na pravidelnú výmenu posteľného prádla detí /1x týždenne/- ráno 1.3. 2021 doniesť čisté

- pri podozrení na ochorenie v rodine, nechať dieťa doma a oznámiť to učiteľke MŠ

- rešpektujte vyhlášku ÚVZ SR /vyvesená na bráne a vstupných dverách/

Prosíme Vás o zodpovednosť a ohľaduplnosť, chráňte zdravie detí, aj nás všetkých.

Sledujte pravidelne našu webovú stránku, pretože oznamy sa môžu často meniť v tejto neistej pandemickej situácií

Tlačivo na stiahnutie:

čestné prehlásenie 1.3.2021 v pdf.

VYHLÁŠKA ÚVZ SR 8.2.-19.3.2021.pdf 

 

 

 

 

 

 


Vážení rodičia,

naša MŠ sa zapojila do projektu vyhlaseného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu - MÚDRE HRANIE. S nádejou sme očakávali, že nás vyberú, ale žiaľ, nestalo sa tak. Nevieme, aké boli kritéria výberu, náš projekt bol dobre vypracovaný. Škoda, tešili sme sa, že našu MŠ obohatíme o pekné knihy a nové inovatívne učebné pomôcky pre deti.

Aj touto cestou Vás ešte raz prosíme o príspevok - 2% dane, ktorým nám pomôžete skvalitniť výchovno - vzdelávací proces v našej MŠ.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako postupovať:

1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
2. Z  potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane.
3. Vyplňte si tlačivo: Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby
4. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s potvrdením), môžete doručiť do materskej školy alebo priamo na podateľňu príslušného daňového úradu.

V ozname nižšie nájdete tlačivo na stiahnutie.

Vyhlásili sme aj zber papiera v našej MŠ.

Prosíme, sledujte pravidelne naše oznamy aj v tejto ťažkej pandemickej situácií. Spoliehame sa na Vašu pomoc a spoluprácu. Veríme, že situácia sa čoskoro zlepší a my všetci sa opäť stretneme v našej MŠ.

Ďakujeme.

Poverená riaditeľka MŠ Iveta Baková Milí rodičia!

Keďže nám súčasná situácia neumožňuje realizovať Krúžok anglického jazyka, ako bolo plánované, prichádzame s ponukou vedenia ZŠ Moskovská 1 - realizovať online hodiny anglického jazyka pre našich predškolákov prostredníctvom aplikácie ZOOM. Návod na inštaláciu aplikácie ZOOM nájdete v našom novom priečinku: 

ONLINE HODINY ANGLICKÉHO JAZYKA


Tlačivo na stiahnutie:

2% dane.pdf 

 

 Vážení rodičia!

Krízový štáb mesta Michalovce dňa 06.02.2021 (sobota) sa rozhodol NEOBNOVIŤ vyučovací proces prezenčnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce v termíne do 19.02.2021 vrátane.


Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 /britská mutácia/ v okrese Michalovce, budú materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce pokračovať od 8.2.2021 aj  naďalej v nezmenenej forme tak, ako doteraz:


-  Pre rodičov z kritickej infraštruktúry
-  Pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje výkon práce z domu.

 

 Dieťa môže nastúpiť do MŠ iba za dodržania nasledujúcich podmienok:

- Pri nástupe do školy rodič predkladá ČESTNÉ VYHLÁSENIE, ktoré nájdete pod týmto oznamom.

- V čestnom vyhlásení rodič potvrdzuje, že má negatívny test na COVID-19, ktorý nie je starší viac ako 7 dní, zároveň potvrdzuje, že si je si vedomý právnej zodpovednosti za uvedenie nepravdivých údajov.

- Nie je potrebné doložiť kópiu negatívneho testu, rodič však podľa § 1 ods. 2 písmeno b. Vyhlášky 47 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky môže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov MŠ, iba ak  sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RTPCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

- Ak nastúpi dieťa, ktoré v predchádzajúcom období MŠ nenavštevovalo rodič predkladá aj 

 POTVRDENIE OD ZAMESTNÁVATEĽA, že povaha jeho práce mu neumožňuje prácu z domu.

 Do MŠ nemôžu nastúpiť deti, ktoré majú nariadenú karanténu.

Prosíme rodičov o dodržiavanie všetkých protiepidemiologických opatrení - nosenie ochrany tváre, dezinfekcia rúk, odstupy a nezdržiavať sa zbytočne dlho v priestoroch MŠ.

Buďme zodpovední a ohľaduplní -  chráňme seba, zdravie detí i nás všetkých.

Ďakujeme za pochopenie.  

 

Čestné prehlásenie:

čestné prehlásenie v pdf.pdf 


OZNAM O PREVÁDZKE MŠ V TÝŽDNI

OD 1.2 .- 5.2. 2021

Vážení rodičia!
Na základe odporúčania zriaďovateľa Mesta Michalovce a Ministerstva školstva, aj v budúcom týždni naďalej platia tieto podmienky pre nástup:


MŠ je otvorená :
- Pre rodičov detí pracujúcich v kritickej infraštruktúre- deti zdravotníkov, hasičov, vojakov, učiteľov podľa prejaveného záujmu
- Pre rodičov detí, ktorým povaha ich práce nedovoľuje prácu z domu

NA ZÁKLADE POTVRDENIA OD ZAMESTNÁVATEĽA
A NEGATÍVNEHO TESTU RODIČOV


Prosíme rodičov, ktorí spĺňajú tieto podmienky a v týždni od 25.1. – 29.1.2021  ich dieťa MŠ nenavštevovalo, ale od budúceho týždňa ho do MŠ chcú dať, nech to oznámia svojej učiteľke, prípadne mailom na adresu MŠ:
18.ms.michalovce@gmail.com.
Je to potrebné pre určenie počtu otvorených tried.
Pri nástupe je potrebné vypísať  VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI, ktoré nájdete pod oznamom alebo Vám ho dajú učiteľky v triede.


Veríme, že od 8. 2. 2021 bude možný návrat všetkých detí do MŠ. O aktuálnej situácii Vás budeme včas informovať na našej webovej stránke.

PRAJEME VŠETKÝM VEĽA ZDRAVIA A TEŠÍME SA NA STRETNUTIE V NAŠEJ MŠ.

 

Poverená riaditeľka MŠ Iveta Baková

 


OZNAM O PREVÁDZKE MŠ V TÝŽDNI OD 25.1.- 29.1.2021


Vážení rodičia!

Na základe odporúčania zriaďovateľa Mesta Michalovce a Ministerstva školstva,

aj naďalej platia v týždni od 25.1. do 29.1. 2021 tieto podmienky pre nástup:

MŠ je otvorená :
- Pre rodičov detí pracujúcich v kritickej infraštruktúre- deti zdravotníkov, hasičov, vojakov, učiteľov podľa prejaveného záujmu
- Pre rodičov detí, ktorým povaha ich práce nedovoľuje prácu z domu
NA ZÁKLADE POTVRDENIA OD ZAMESTNÁVATEĹA

Prosíme rodičov, ktorí spĺňajú tieto podmienky a v týždni od 11.1.2021 do 15.1.2021 ich dieťa MŠ nenavštevovalo, ale od budúceho týždňa ho do MŠ chcú dať, nech to oznámia svojej učiteľke, prípadne mailom na adresu MŠ:
18.ms.michalovce@gmail.com.
Je to potrebné pre určenie počtu otvorených tried.

Pri nástupe je potrebné vypísať  VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI, ktoré nájdete pod oznamom alebo Vám ho dajú učiteľky v triede.

Chceme poprosiť rodičov nastupujúcich detí, aby vo vlastnom záujme a z dôvodu ochrany zdravia všetkých a vzhľadom na situáciu  absolvovali testovanie .
Absolvovanie testovania však nie je podmienkou.
Vyjadrenie ministra školstva nájdete na:

www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden/

 

Tlačivo v pdf - Vyhlásenie o bezinfekčnosti:

Vyhlásenie zástupcu o bezinfekčnosti PDF.pdf 

 

Harmonogram návratu do škôl:

Harmonogram návratu do škôl.pdf 


 


Milé naše detičky, aj keď teraz nie sme spolu, myslíme na Vás 

a pripravili sme pre Vás novú prezentáciu Zimné športy.

Nájdete ju spolu s rodičmi v priečinku Vzdelávacie aktivity a hry

na našej webovej stránke. Dúfame, že sa Vám bude páčiť

 a  trochu sa zabavite. 

Pozdravujeme všetky deti a tešíme sa na skoré stretnutie

v materskej škole.

Vaše pani učiteľky


Informácia rodičom - nástup detí do MŠ


Vážení rodičia,
prinášame vám informácie k nástupu detí do materskej školy
od zriaďovateľa Mesta Michalovce a MŠVVaŠ SR

Na základe  uvedeného Mesto Michalovce ako zriaďovateľ od 11. januára 2021 otvorí len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha  práce nedovoľuje pracovať z domu.
Z uvedeného dôvodu je potrebné zistiť záujem - rodičov zdravotníkov, záchranárov, hasičov, policajtov a rodičov, ktorí nevyhnutne chodia do práce  - o služby našej MŠ.

1. Na základe kritickej situácie v súvislosti s COVID-19 a na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR bude MŠ otvorená LEN pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) na základe písomného potvrdenia zamestnávateľa. Pre tieto deti sa otvorí príslušný potrebný počet tried.

Materské školy sú otvorené pre:

-rodičov zdravotníkov, lekárov,
-policajtov, hasičov, záchranárov, vojakov,  zamestnancov materských škôl
-rodičov, ktorých povaha práce vyžaduje fyzickú prítomnosť v zamestnaní.
-na základe pokynov v rozhodnutí zriaďovateľ Mesta Michalovce, žiadame aj PÍSOMNÉ POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA.

Deti rodičov, ktorí sú doma na MD,RD, nezamestnaní, home office,  MŠ nebude prijímať.
Pri nástupe dieťaťa do MŠ j e potrebné vypísať VYHLÁSENIE O BEZINFEKCNOSTI, ktoré nájdete vo forme pdf. pod týmto oznamom.


Počty detí  v MŠ od 11.januára.2021 nahlasujeme do 11 hod. na OŠaŠp Michalovce, prosíme Vás aby  deti, ktoré budú chodiť do MŠ prišli  včas.  Ak potrebujete informácie, alebo sú nejaké nejasnosti, informujte sa u triedných učiteliek alebo riaditeľky MŠ.


E- mail :18.ms. michalove @gmail.com ,  

č.t: 056/ 64 35 810,  0917 751 561


Vzhľadom k tomu, že situácia ohľadom Covid 19 sa môže meniť, sledujte našu webovú stránku. Pani učiteľkám dajte Vaše  e -milové adresy, aby sme mohli  aj touto cestou informovať Vás o prípadných, rýchlych a nutných zmenách za každú triedu, súvisiacich s Covid -19 a opatreniach, prípadne pokynoch RÚVZ  a pod.
 

Prosíme  Vás sledovať stránku školy. Snažíme sa robiť všetko pre zvládanie aktuálnej situácie a zabezpečovať chod škôl pre všetkých - deti - zamestnancov - rodičov, tak ako nám postupne prichádzajú informácie od inštitúcií.  Ďakujeme
                                            Eva Kostovčíková, riaditeľka školy
                                                                                                                                      

Tlačivo - vyhlásenie o bezinfekčnosti v pdf:

Vyhlásenie zástupcu o bezinfekčnosti PDF.pdf 

 

Zároveň Vám dávame do pozornosti k prečítaniu aj ďalšie dokumenty vo formáte pdf:

1. Rozhodnutie z 5.1.2021.pdf 

2.Rozhodnutie o prevádzke škôl január 2021.pdf 

3.Harmonogram návratu do škôl.pdf 


 

 


Krásne vianočné prianie pre Vás všetkých -  video Vianočný zázrak:

drive.google.com/file/d/1XXXDnkttDsWy5EHtlLxu2phoBZ4-j4AI/view?usp=sharing 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

/znova sa vypisuje pôvodné tlačivo, ako pred celoplošným testovaním/

Tlačivo na stiahnutie:

Vyhlásenie zástupcu o bezinfekčnosti PDF.pdf 


Oznam o zákaze vstupu do budovy od 9.11.2020

a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu
podľa § 3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 20/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
V súlade s § 1 ods. 1 a § 2 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 20/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia
k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
(ďalej len „vyhláška“)
z dôvodu ochrany života a zdravia
v období od 9. novembra 2020 05:00 hod. do 15. novembra 2020 01:00 hod.
je zakázané všetkým osobám v územných obvodoch okresov Senica, Skalica, Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Turčianske Teplice, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina, Sobrance, Vranov nad Topľou, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Gelnica, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Dunajská Streda, Partizánske, Prievidza, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina s výnimkou osôb podľa § 1 ods. 2 a zamestnancov podľa § 2 ods. 2 vyhlášky vstupovať do vnútorných a vonkajších prevádzkových priestorov a na pracoviská

Zákaz podľa § 1 ods. 2 vyhlášky č. 20/2020 ÚVZ sa nevzťahuje na:

a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 7. novembra 2020 do 8. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 6. novembra 2020 do 8. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
b) osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 5. novembra 2020 do 6. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 5. novembra 2020 do 6. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
c) príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
d) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vykonaným v období od 9. novembra 2020 do 15. novembra 2020,
e) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
f) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 23. októbra 2020,
g) dieťa do desiatich rokov veku,
h) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
i) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
j) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
k) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,

l) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby, napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
m) osobu, ktorá mala počas 7. a 8. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,
n) vstup osoby do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska tejto osoby, a to v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
o) vstup osoby do lekárenského zariadenia za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti,
p) vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným,
q) vstup do zariadenia za účelom vykonania RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
r) vstup do zariadenia za účelom vykonania antigénového testu na ochorenie COVID-19 subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky,
s) vstup osoby na miesto, kde sa koná pohreb jej blízkej osoby, kde táto osoba má uzavrieť manželstvo alebo kde sa koná krst jej blízkej alebo príbuznej osoby,
t) vstup do zariadenia za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak,
u) vstup žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch, do základnej školy,
v) vstup dieťaťa a žiaka do zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

w) vstup osoby do zariadenia v ktorom sídli poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade dieťaťa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má táto osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, za účelom prevzatia potvrdenia o výnimke podľa prílohy,
x) vodičov nákladnej dopravy, vodičov autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, ak územie Slovenskej republiky opustia do 48 hodín od vstupu,
y) osobu, ktorá je alebo bola v období od 9. novembra 2020 do 15. novembra 2020 vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody a preukáže sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 zabezpečovaným Zborom väzenskej a justičnej stráže.

 

 Nové usmernenia pre školy a rodičov od 1.11.2020


Vážení rodičia prinášame Vám informácie od ministra školstva.

Tieto informácie nájdete aj na webe Ministerstva školstva:

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-opatreniam-vyplyvajucim-z-celoplosneho-testovania-spolocna-zodpovednost-1-11-2020/
  
ŠKOLY A VÝSLEDKY TESTOVANIA

Na základe novej vyhlášky ÚVZ a uznesenia vlády tu dávam niekoľko odpovedí na otázky  ohľadom výsledkov testov učiteľov  či  rodičov.
Najprv jedna informácia: Ministerstvo školstva nerealizuje testovanie, neurčuje jeho podmienky, jeho organizáciu, podmienky domácej  izolácie či povinnosti pri pozitívnom či negatívnom výsledku. Testovanie realizuje rezort  obrany a jednotlivé  špecifiká upravuje s rezortom zdravotníctva a
s ÚVZ. 


Základné princípy:

Pozitívny človek: 

Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)


Negatívny človek:

 Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)


Netestovaný človek: 

Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a aby na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní.

Zhrnutie:
 
 Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ

 Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy

 Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní a v prípade ZŠ ospravedlniť žiaka z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november)


 Ak učiteľ nebol na teste, nemôže vstúpiť do školy (Vyhláška č. 16 ÚVZ).  Ak ide o zdravotné dôvody, je tu výnimka. Bližšie  informácie  sú v danej vyhláške.

 

Podmienky fungovania škôl teda budú závisieť aj od výsledkov celoplošného testovania)

Všetky oznamy o zákaze vstupov do budovy a výnimky sa tlačia a budú vyvesené na budove  školy

Vážení rodičia aj vedenie školy Vám týmto ďakuje v mene všetkých zamestnancov školy o ústretovosť k vydaným opatreniam.

Snažíme sa situáciu riešiť a reagujeme včas na vydané každodenné zmeny, ktoré sa menia a ovplyvňujú chod oboch škôl.

 

Riaditeľka MŠ : Eva Kostovčíková


Pokyny : pre zamestnancov školy a rodičov MŠ  - manuál zo dňa 11.10.2020Zákonný zástupca
Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.
Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.
Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha č. 2).
Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.


V prípade neprítomnosti dieťaťa  v škole a školskom zariadení z dôvodu:
podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
- ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predložiť pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je dieťa/žiak v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.
- Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.
-  V prípade, že u dieťaťa  je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

2. Informácia pre rodičov :  Neprítomnosť detí
Materské školy majú povinnosť spracovať každý mesiac nasledovné :
za mesiac september máme zmenu / doteraz sme zasielali údaje detí, ktoré navštevovali MŠ ) - nahlasujeme všetky deti, ktoré boli  neprítomné z uvedených dôvodov : 

Dňa 29.9.2020 vydalo MŠVVaŠ SR usmernenie k oznamovaniu údajov o neprítomných deťoch a žiakoch Sociálnej poisťovni:
https://www.minedu.sk/usmernenie-k-oznamovaniu-udajov-o-nepritomnych-detoch-a-ziakoch-socialnej-poistovni-29-9-2020/

Do tabuľky sa  na rozdiel od predchádzajúceho obdobia budú školy zasielať údaje o deťoch a žiakoch, ktorí sa v priebehu predmetného mesiaca nezúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu, že:
a) im bola nariadená karanténa/izolácia,
b) ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (t. j. RÚVZ alebo riaditeľom školy), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno alebo
c) ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa a žiaka.
 

Povinnosti pre zamestnancov školy :

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania- V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli materskej školy, alebo mimo neho, podľa podmienok materskej školy.
- Dôrazne sa odporúča sa, aby deti pri pobyte v interiéri a v exteriéri MŠ  nosili rúška.
- Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.
- Zabezpečiť ucelené kolektívy detí v triedach a v zberných triedach je povinnosť detí nosiť rúška.
-  Vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa nebudú medzi sebou premiešavať. Materská škola zváži, v prípade hraničných počtov, zmenu triedy.
-  Pracovníci materskej školy podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozptyl medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.
-  Organizácia tanečných a umeleckých aktivít mimo povinného výchovno vzdelávacieho procesu (napr. venčeky, besiedky a pod.) sa neodporúča.
-  Realizácia krúžkovej činnosti pre deti a žiakov ani, plavecké kurzy či iné sa neodporúča neumožňuje.
-  Materská škola nemôže organizovať školy v prírode, školské výlety, výlety, exkurzie, saunovanie, jazykové kurzy, kurzy pohybových aktivít v prírode, ktoré sa organizujú napríklad vo forme: lyžiarske kurzy/výcviky, snoubordingové kurzy/výcviky, plavecké kurzy/výcviky, turistické kurzy/výcviky, ako aj športové kurzy/výcviky v prírode.
-  Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení tejto fázy odporúča realizovať len teoretickou formou.

Pokyny vydané riaditeľkou školy sú nasledovné:

Zatiaľ platí pre deti – všetky deti sa musia povinne zdržiavať v ZÓNACH ( skupinová izolácia detí na školskom dvore, tak aby nedošlo ku stretávaniu detí medzi triedami. Pri vychádzke mimo areál MŠ povinne nosiť rúška. Povinnosť zabezpečiť a dohliadnuť – zodpovedné učiteľky.
Deti sedia pri stoloch počas stolovania a aktivít  ak je to možné tak, aby boli medzi nimi medzery

Naďalej platí :
- vstup do areálu MŠ s rúškom, dezinfekcia rúk, vykonanie ranného filtra u detí
- prísne a dôkladné vykonávanie dezinfekcie všetkých priestorov MŠ, vrátane hračiek, UP a potrieb detí.
- lehátka  dodržiavať čo možno najväčšiu vzdialenosť  od seba zodpovedné – zamestnanci MŠ.
- všetci zamestnanci majú povinnosť naďalej používať rúška v interiéri a exteriéri MŠ
- v triedach organizovať činnosti s deťmi tak , aby bol medzi deťmi rozptyl.
- zákaz vstupu do vnútorných priestorov MŠ bez povolenia riaditeľkou školy.
Manuál je zverejnený na www.minedu.sk a prevádzkový poriadok spracovaný je záväzný pre všetkých zamestnancov školy.

                
Eva Kostovčíková
                                                                                                                                    riaditeľka školyPOVINNOSTI RODIČOV - nové dokumenty

Vážení rodičia, zamestnanci školy dňa 16.9.2020 boli opätovne aktualizované dokumenty týkajúce sa prevádzky škôl ministerstvom školstva.


Dodatok - prevádzkový poriadok platný od 16.9.2020 

 spracovala : Eva Kostovčíková  riaditeľka školy


je záväzný  pre všetky úseky zamestnancov MŠ, zákonných zástupcov školy.

Zmena aktualizácie 16.9.2020 . Všetky informácie a povinnosti si viete naštudovať na  www.minedu.sk

Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky materských škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako“ UVZ SR“). Rozhodnutia ÚVZ SR, ako aj miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej aj ako „RÚVZ“), sú nadradené tomuto dokumentu.
Dokument je koncipovaný ako Alert (výstražný) systém a manuál odporúčaní v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.
Zelená fáza predstavuje stav, kedy sa v materskej škole nevyskytlo žiadne  pozitívne dieťa či zamestnanec na ochorenie COVID-19.
Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy sa v materskej škole vyskytlo dieťa alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19.
Červená fáza obsahuje zoznam opatrení pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch medzi deťmi alebo pracovníkmi (epidemický výskyt). Výstražný systém je stavaný na každú školu individuálne.


Zelená fáza
Zelená fáza nastáva v prípade, že:
v škole nie je žiadne podozrivé dieťa, alebo zamestnanec;
v škole je jeden alebo viac detí alebo zamestnancov podozrivých z ochorenia na COVID-19 (ani jeden žiak / zamestnanec nie je pozitívny). Odporúča sa mobilizácia skladových zásob OOPP a dezinfekčných opatrení. Dieťa či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Zákonný zástupca alebo zamestnanec oznámi po indikácii RÚVZ alebo všeobecným lekárom škole, že je u jeho dieťaťa (v prípade zákonného zástupcu) alebo uňho (v prípade zamestnanca) podozrenie na ochorenie COVID-19:
škola následne postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na prípadné pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.
Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (prílohe č. 1).
Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v dokumente nižšie.
Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu škola je zverejnená  na vchodových dverách aj na webovskom portáli školy.
Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily, telefonicky a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.
Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov)dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2),. poprípade PN vystavené príslušným lekárom.


Zákonný zástupca 
Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021. •
Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.
Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha č. 4). Majú p. učiteľky pre rodičov.


NOVÉ !!!!! povinnosť Rodičov
Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.
V prípade, že u žiak je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.


Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.
Zverejňujeme Vám v nasledujúcich informáciacách aj platné semafóry – jednotlivých FÁZ .


Eva Kostovčíková

riaditeľka MŠ

 

POSTUP PRI PODOZRENÍ - POVINNOSTI

POSTUP : povinností  pri PODOZRENÍ
Pri podozrení na ochorenie v prípade dieťaťa
Podozrivé dieťa nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom dieťaťa (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu zákonným zástupcom, výučba prebieha štandardným spôsobom.
Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:
• negatívny, zákonný zástupca informuje školu, výučba pokračuje v štandardnom spôsobe. Podozrivé dieťa manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast.
• pozitívny, zákonný zástupca informuje školu. Podozrivé dieťa ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Škola prechádza sa do oranžovej fázy podľa usmernenia tohto materiálu. •
V prípade, že podozrivý nie je podrobený RT-PCR testu, podozrivého manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Škola sa ďalej riadi usmerneniami miestne príslušného RÚVZ.

Pri podozrení na ochorenie v prípade zamestnanca
Podozrivý pracovník nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom pracovníka (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo výsledkov jeho RT-PCR výučba prebieha štandardným spôsobom resp. upraveným spôsobom (v prípade, že v škola z dôvodu chýbajúceho zamestnanca nemôže zabezpečiť štandardný spôsob výučby, upraví si ho podľa svojich možností). Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je negatívny, informuje zamestnávateľa, výučba pokračuje v štandardnom spôsobe. Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár, alebo RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate zamestnanca do pracovného procesu.
• pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár a prechádza sa do oranžovej fázy podľa usmernenia tohto materiálu. Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom alebo zamestnancom školy.
Výučba prebieha štandardným spôsobom (s výnimkou podozrenia ochorenia viacerým pedagogickým zamestnancom s nariadenou karanténou) a škola v prípade potreby poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.
Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom alebo zamestnancom školy.
Výučba prebieha štandardným spôsobom (s výnimkou podozrenia ochorenia viacerým pedagogickým zamestnancom s nariadenou karanténou) a škola v prípade potreby poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.
 
Postup a povinnosti ORANŽOVÁ fáza

Oranžová fáza :

Základné odporúčania :Oranžová fáza nastáva v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u dieťaťa alebo pracovníka, či pri vyhlásení takejto fázy Úradom verejného zdravotníctva. Nad rámec platných opatrení zelenej fázy je jej cieľom pripraviť materskú školu na pripadnú červenú fázu.
Odporúča sa preto dodatočná mobilizácia skladových zásob OOPPP a dezinfekčných opatrení.
Nad rámec opatrení zelenej fázy platia nasledovné:

V prípade potvrdeného dieťaťa:
Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u jedného dieťaťa, odporúčame prerušiť vyučovanie v triede daného dieťaťa a vylúčiť z vyučovacieho procesu jeho úzke kontakty. Dieťa ďalej postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, prípadne RÚVZ, škola postupuje podľa usmernenia v tomto materiály, prípadne podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.
Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby domácej izolácie príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti alebo miestne príslušné RÚVZ.
Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u ďalšieho dieťaťa, škola postupuje podľa červenej fázy tohto dokumentu.
V prípade potvrdeného pedagogického alebo odborného zamestnanca
Vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Zamestnanec postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, prípadne RÚVZ, škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.
Ak sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti alebo RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u ďalšieho zamestnanca, škola postupuje podľa červenej fázy tohto dokumentu.
V prípade potvrdeného nepedagogického pracovníka
Vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Zamestnanec postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.
Ak sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti alebo RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u ďalšieho zamestnanca, škola postupuje podľa červenej fázy tohto dokumentu.
V prípade potvrdeného zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom alebo pracovníkom
Dieťa alebo pracovník sa stáva úzkym kontaktom a postupuje sa podľa opatrení zelenej fázy tohto dokumentu.
Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu . Až do prechodu do červenej fázy prebieha okrem vyššie uvedených tried organizácia výchovno - vzdelávacieho procesu štandardným spôsobom resp. spôsobom, aký umožňuje personálne zabezpečenie školy.


Postup a povinnosti ČERVENÁ fáza

 

Červená fáza

Červená fáza nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch medzi deťmi, alebo pracovníkmi, jedná sa o epidemický výskyt (priama súvislosť pozitivity s pozitívnymi žiakmi a pracovníkmi) a po nariadení ÚVZ SR.


Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy, platia nasledovné:
V prípade potvrdeného ochorenia u detí jednej triedy:
Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u dvoch a viacej detí jednej triedy, odporúčame prerušiť vyučovanie v tejto triede a vylúčiť z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty. Deti postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.
Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby zatvorenia triedy príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie, prerušuje sa štandardný výchovno - vzdelávací proces v každej triede a ďalej sa postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.
V prípade potvrdeného ochorenia u detí z rozličných tried:
ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u detí, odporúčame prerušiť vyučovanie v triedach týchto detí a vylúčiť z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty.  Deti postupujú usmernenia príslušného všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienik,
ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby zatvorenia tried príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie prerušuje sa štandardný výchovno - vzdelávací proces v celej škole a ďalej sa postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ
V prípade potvrdeného ochorenia u pedagogických alebo odborných pracovníkov :
vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného pracovníka. Ak pozitívni pedagogickí alebo odborní zamestnanci sú v kontakte vždy len so žiakmi jednej triedy, prerušuje sa vyučovanie len u žiakov danej triedy. Zamestnanci postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.
V prípade ak pozitívni pedagogickí alebo odborní zamestnanci prichádzajú do kontaktu so žiakmi viacerých tried, prerušuje sa vyučovanie vo všetkých triedach ich kontaktu, po prípade sa preruší výchovno-vzdelávací proces v celej škole a zamestnanci ďalej postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.

V prípade potvrdeného ochorenia u nepedagogických pracovníkov
vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného pracovníka. Zamestnanci ďalej postupujú podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.
ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby vylúčenia príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie, postupuje sa rovnakým spôsobom.

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 nad rámec opatrení predchádzajúcich fáz:


Obmedzenie vstupu sprevádzajúcich osôb do priestorov materskej školy na nevyhnutný čas, a to max. 10 min.
Dieťa sa odovzdáva pri vstupe do triedy.
Materská škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, prípadne aj triedy vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom. Materská škola, v spolupráci so zriaďovateľom, zabezpečí vykonávanie ranného zdravotného filtra, vrátane merania telesnej teploty .
Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít tak, ako to ukladá aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR.
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) musí mať rúško alebo ochranný štít.
Mimo priestorov vlastnej triedy v interiéri nutnosť nasadiť rúška aj deťom.
Odpočinok detí
Zabezpečiť čo najväčšiu vzdialenosť medzi okrajmi lôžok detí vzhľadom na počet detí navštevujúcich danú triedu počas červenej fázy. ( 1m)
Preberanie dieťaťa v červenej fáze:
Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred materskou školou; škola si zabezpečí organizáciu pohybu osôb pred svojimi priestormi. ( kontrolu vykonáva nepedagogický zamestnanec.
Dieťa i sprevádzajúca osoba prichádza do materskej školy v rúšku, resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
Učiteľka materskej školy preberá dieťa od sprevádzajúcej osoby nasledovne:  sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a to iba po nevyhnutne nutnú dobu (najmä odovzdanie, vyzdvihnutie dieťaťa bez zbytočného vstupovania do šatne), učiteľka materskej školy vykoná ranný zdravotný filter a v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa nepreberie.


Do konca 30.9 sa nad rámec zelenej fázy:
Pri vstupe do materskej školy sa vykonáva ranný filter (príloha č. 3 obsahuje najčastejšie otázky ohľadom ranného filtra). Deti majú odporúčané nosiť rúška, ostatní povinne nosia rúško (ochranný štít) všade vo vnútorných priestoroch materskej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.
Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) nosí rúško alebo ochranný štít.
Škola bude organizovať aktivity tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku či už v areáli materskej školy podľa podmienok materskej školy.
Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri.
Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.
Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa deti, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí)

Pracovno - právne vzťahy zamestnancov sú podrobne spracované pri jednotlivých fázach – zamestnanci sa riadia pokynmi zamestnávateľa - riaditeľky školy ( podľa manuálu zo dňa 16.9.2020) a sú povinní ich dodržiavať, zároveň si  plnia si svoje povinnosti podľa pracovnej zmluvy a pracovnej náplni aj v súlade s vydaným dodatkom zo dňa 16.9.2020

V Michalovciach  18.9.2020                                               Eva Kostovčíková
                                                                                               riaditeľka školy

 

 


 

 


Prieskum záujmu o diétne stravovanie

Podľa § 140 odst. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 330/2009 Z.z. § 3 odst. 5 písm. d) o zariadení školského stravovania, je možné zabezpečiť stravovanie detí a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie.
V mesiaci september 2020 bude  na všetkých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce prebiehať prieskum záujmu o diétne stravovanie v školských jedálňach. Oznámte vedúcej školskej jedálne vo Vašej škole Váš prípadných záujem o poskytovanie šetriacej, diabetickej, bezlepkovej alebo bezlaktózovej diéty, odporúčanej lekárom vášmu dieťaťu.
Na základe výsledkov prieskumu a zistenia počtu detí a po zabezpečení odborných, kapacitných a prevádzkových podmienok pre diétne stravovanie, rozhodne Mesto Michalovce o najvhodnejšej forme stravovania a ďalších podmienkach.

V prípade záujmu o diétne stravovanie vyplňte návratku.

Návratka vo formáte PDF na stiahnutie:

Prieskum diétne stravovanie.pdf Pokyny riaditeľky školy upravujúce podmienky školského roku 2020/2021
vo veciach:

 prevádzky a vnútorného režimu materskej školy na školský rok 2020/2021,
  podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí


Zákonný zástupca:
 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021
 Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.
  Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné vyhlásenie  alebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 Rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.
 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
  Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Opatrenia MŠ v rámci prevencie nákazy COVID -19:
 Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva založené na princípe  ROR -  RÚŠKO- ODSTUP- RUKY
 Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
  Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum.
 Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
  Materská škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom.
 Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.
  Materská škola, v spolupráci so zriaďovateľom, zabezpečí vykonávanie ranného zdravotného filtra.
  Ranný zdravotný filter sa vykonáva podľa štandardných pravidiel.
  Jeho súčasťou je meranie telesnej teploty deťom. Namerané hodnoty sa nezaznamenávajú.
  Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberie.
  Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto na to určené zamestnancom materskej školy.
 Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby,  ktoré je v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami.
 Prevádzka materských škôl bola Mestským úradom  v Michalovciach stanovená na čas 6:30-16:30 hod. Zberné triedy nebudú do 14.9.2020 fungovať.

Pri podozrení na ochorenie COVID -19

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
  Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti, nasadiť mu rúško a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
 O všetkých nových skutočnostiach súvisiacich s protipandemickými opatreniami Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom websídla školy.

 

Čo potrebujú deti v MŠ:


- dieťa a rodič prichádzajú do MŠ v rúškach, jedno náhradné rúško dá rodič dieťaťu do skrinky

- do triedy vchádza  dieťa bez rúška
-prezúvky s uzavretou pätou a bielou podrážkou / nie crocsy!/
-dievčatká hrebeň
-pyžamko
-náhradné oblečenia uložené v skrinke, ak by si dieťa zmočilo rukávy, alebo sa stala "nejaká zrada s toaletou"
-posteľnú bielizeň: obliečku na paplón veľkosti 130x100 cm (presná veľkosť paplónika je 120x90cm);  napínaciu plachtu, ako do detskej postieľky.

Toto je potrebné priniesť v prvý deň nástupu do materskej školy.
O ostatnom vás budú pani učiteľky informovať na triednom aktíve.

Všetky veci označiť menom! 
Odporúčame: Pečiatky na oblečenie 

                       Nažehľovačky na oblečenie

Odporúčame pozrieť Okienko pre rodičov - Adaptácia dieťaťa pri nástupe do MŠ

 

Pri nástupe dieťaťa do MŠ bude potrebné vypísanie a odovzdanie tlačív učiteľke v danej triede

/vzhľadom n a danú situáciu súvisiacu s prevenciou COVID-19/

Tlačivá dostanete pri nástupe do MŠ, ale sú k dispozícií aj na stiahnutie:

Dotaznik-a-vyhlasenie-rodica1.pdf 

Nové vyhlásenie zástupcu o bezinfekčnosti.pdf  

 

 


Semafór COVID-19

Semafór pre MŠ.pdf 


Vážení rodičia, zatiaľ stále platia opatrenia na ochranu detí, rodičov i zamestanancov pred COVID-19