Dôležitý oznam pre rodičov

Na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  v časti Aktuálne témy Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19 bolo uverejnené Rozhodnutie ministra školstva Číslo: 2021/18439:2-A1810, ktorým sa s účinnosťou od 18. 10. 2021 mení rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/18439:1-A1810 z 31. augusta 2021. 

Zmena sa dotýka bodu 6, ktorý znie:

„6. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z.
a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka,
b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.“.


Ostatné ustanovenia rozhodnutia č. 2021/18439:1-A1810 z 31. augusta 2021 ostávajú týmto rozhodnutím nedotknuté.
V nadväznosti na vyššie uvedené rozhodnutie ministra školstva bolo na webovom sídle ministerstva školstva v časti Aktuálne témy_Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19 uverejnené Usmernenie k ospravedlňovaniu neprítomnosti v materských školách počas pandémie ochorenia COVID-19 (https://www.minedu.sk/usmernenie-k-ospravedlnovaniu-nepritomnosti-v-materskych-skolach-pocas-pandemie-ochorenia-covid-19/)
Predmetné usmernenie ustanovuje základné podmienky ospravedlňovania detí materskej školy počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.
Mimoriadna situácia v SR bola vyhlásená a trvá od 12. marca 2020 a preto bolo nevyhnutné na čas jej trvania upraviť podmienky a procedúry ospravedlňovania neprítomnosti detí na predprimárnom vzdelávaní v materskej škole.


PhDr. Viera Hajdúková, PhD.
odbor predprimárneho vzdelávania a základných škôl
sekcia predprimárneho a základného vzdelávania


Vážení rodičia,

naša MŠ bola zaregistrovaná do súťaže a preto Vás prosíme,

kupujte výrobky Hyza. Kód z výrobku zaregistrujte pri hlasovaní.

Na stránke hyza.sk/dobrotkovo/sutaz nájdete zaregistrovanú

našu MŠ / zadajte kraj, okres, mesto/.

Súťaž môžete dať zdieľať aj na facebook, aby hlasovalo,

 čo najviac Vašich známych.

HLASUJTE ZA NAŠU MŠ Leningradská 1, Michalovce:

Link na hlasovanie:

hyza.sk/dobrotkovo/sutaz?gclid=EAIaIQobChMIu4-vzdLJ8wIVWpnVCh0MlgzgEAAYAiAAEgKJIvD_BwE

Ďakujeme

Vaša MŠ Leningradská 1, MichalovceVážení rodičia, 

venujte pozornosť tejto prezentácií, ktorú si môžete stiahnuť v Power Pointe:

DOTÁCIA NA STRAVU A DAŇOVÝ BONUS:

Dotácie na stravu od 01.08.2021.pptx

 

Informácia k deťom, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách
Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

-deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nakoľko na tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok na zvýšený daňový bonus,[1] ale je možné si uplatniť nárok na tzv. dvojnásobný daňový bonus;[2]


-deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);


Upozorňujeme, aby rodičia tejto kategórie detí (od 6 do 15 rokov), ktorí majú nárok na uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu uprednostnili uplatnenie si tohto daňového bonusu, nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne.

-deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), nakoľko na tieto deti nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. základný daňový bonus.[3]


Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách preukazuje zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa, t.j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku[4].

Tlačivo - čestné vyhlásenie nájdete v priečinku Tlačivá a dokumenty.

 


Vážení rodičia

Nástup detí do MŠ je vo štvrtok 2.9.2021 .
MŠ je otvorená od 6.30 do 16.30 hod.
Rodič dieťa ráno dovedie najneskôr do 8.15 hod.

Potom sa budova MŠ zamyká a učiteľka dieťa nepreberie. Poobede rodič dieťa vyberá v čase od 15.00 do 16.30, potom sa budova MŠ ako aj areál MŠ  zamyká.
V čase od 6.30 do 7.00 ráno a od 16.00 do 16.30 popoludní je k dispozícií zberná trieda pre deti rodičov, ktorí to potrebujú z pracovných dôvodov. V tomto čase sú tam deti spojené zo všetkých tried. Vo svojich triedach sú deti od 7.00 hod. do 16.00 hod.
Rodič  môže vybrať dieťa z MŠ aj na obed, po dohode s učiteľkou.
Novoprijaté deti sú v dňoch 2. a 3. septembra 2021 /vo štvrtok a v piatok/ iba na dopoludnie a rodič si ich vyberie v čase okolo 12. 00 hod – v rámci adaptácie na MŠ.
Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní /vrátane víkendov a sviatkov/ rodič predkladá:
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa.
Tlačivo si môžete stiahnuť v priečinku Tlačivá a dokumenty

Vyplnené tlačivo je potrebné doniesť ráno do MŠ a pri nástupe odovzdať učiteľke, prípadne Vám tlačivo dá ráno učiteľka, následne ho vypíšete a odovzdáte.
Dieťa s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

Základné informácie pre vstup do priestorov MŠ

• Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom
ochorenia COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
• Vstup do vnútorných priestorov MŠ je možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest.
• Rodič dá dieťaťu rúško do skrinky v šatni. Dieťa je počas dňa v MŠ bez rúška. Ak rodič chce, aby dieťa rúško malo, oznámi to učiteľke v triede.
• Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov ochorenia COVID-19, je
nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať rodiča, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne


Postup pri ochorení covid 19


Podmienky izolácie osôb pozitívnych na COVID-19 a karantény osôb po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 stanovujú vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.
Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na COVID-19,ak pri tomto kontakte:
1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte,
2. boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,
3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút,
4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút alebo
5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky.
Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.
V prípade, že je u dieťaťa podozrenie na COVID-19 /bol v úzkom kontakte s osobou
pozitívnou na COVID-19/, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa
alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia
/častejšie vetranie a dezinfekcia, častejšia kontrola dodržiavania protiepidemických
opatrení zo strany žiakov, minimalizovanie premiešavania žiakov z triedy s ostatnými
triedami, atď./. Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak
bola dieťaťu nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným
regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže dieťa
navštevovať školu.
V prípade, že je u dieťaťa potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom
identifikované úzke kontakty dieťaťa za 2 dni pred jeho testovaním.
Osobu s podozrením na ochorenie COVID-19 /tzn. bola úzkym kontaktom osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19/ môže určiť jedine regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo všeobecný lekár a následne musí byť táto skutočnosť oznámená škole.
V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 škola následne postupuje podľa nižšie
uvedených krokov a poskytuje plnú súčinnosť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva
a všeobecnému lekárovi.
Presný spôsob ako aj dĺžku karantény určí dieťaťu jeho všeobecný lekár, prípadne RÚVZ.

Platná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 237/2021 V. v. SR  zo dňa 12.8.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest od 16.8.2021 je k stiahnutiu v priečinku Tlačivá a dokumenty.


Tešíme sa na Vás 
 


Vážení rodičia novoprijatých detí,

srdečne Vás pozývame na stretnutie rodičov a učiteliek 

/triedy Rybky a Včielky, 3-4 ročné deti/

ohľadom informácií o začiatku školského roka 2021/2022,

ktoré sa uskutoční v utorok 31.8.2021 o 15.00 hod.

na školskom dvore  pri hlavnej bráne.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Zoznamy detí do všetkých tried budú vyvesené

na vchodových dverách v pondelok 30.8.2021.

 

Daniela Ľochová

riaditeľka MŠ


Vážení rodičia,

do pozornosti Vám dávame informáciu,
že od nového školského roka 2021/2022 sa podľa právnych noriem
UKONČUJE PLOŠNÉ POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ NA STRAVU detí v poslednom ročníku materskej školy/bola to dotácia vo výške 1,20 eura za každý deň v MŠ/

Na dotáciu k stravovaniu bude mať podľa nových právnych noriem nárok
(vo výške 1,30 eura za každý deň v MŠ):
1. dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na daňový bonus (daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku). Táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením,
2. dieťa, ktoré navštevuje MŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, (dokladá sa potvrdenie)
3. na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ v ktorej je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;

Žiadame rodičov, ktorí majú nárok na túto novú dotáciu k stravovaniu (z niektorého z vyššie uvedených dôvodov), aby to najneskôr do 27. 7. 2021 oznámili MŠ, aby sme mohli o túto dotáciu pre Vaše dieťa včas požiadať. Oznámte to prosím na mailovú adresu MŠ:

 18.ms.michalovce@gmail.com

Ďakujeme za porozumenie

Daniela Ľochová, riaditeľka MŠ Leningradská 1, Michalovce