OZNAM

Riaditeľka MŠ Leningradská 1 Michalovce oznamuje zákonným zástupcom,

ktorí podali žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2021/2022,

že si môžu prísť pre ROZHODNUTIE o prijatí alebo neprijatí.

Je potrebné, aby prišli obaja rodičia podpísať rozhodnutie.

Ak prídete s dieťaťom, budete vítaní.

Rozhodnutie vydá riaditeľka MŠ po podpise oboch rodičov.

Čas a miesto vydania rozhodnutia:

v riaditeľni MŠ od 10.6. do 14.6.2021 od 8.00 hod. do 15.00 hod.

/štvrtok, piatok, pondelok/

Ďakujem za pochopenie.

 

Iveta Baková

poverená riaditeľka MŠ


Zápis do MŠ Leningradská 1, Michalovce na školský rok 2021/2022 je ukončený.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15. júna 2021.


Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Leningradská 1, Michalovce

na školský rok 2021/2022.

Prosíme zákonných zástupcov detí, aby vyplnené žiadosti

doručovali až k stanovenému termínu od pondelka 3.5.2021.

Na osobné doručenie žiadosti je určený čas:

denne od 9.00 hod. do 11.00 hod. 

Rovnocenným spôsobom je vhodenie žiadosti do poštovej schránky na bráne MŠ, ako aj zaslanie poštou alebo e-mailom.

Podrobné informácie o prijímaní detí sú v ozname nižšie.

Prosíme o dodržiavanie protiepidemiologických opatrení pri vstupe do MŠ.

žiadosť o prijatie do MŠ 2021.docx              


Riaditeľstvo MŠ Leningradská 1, Michalovce oznamuje

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022      

bude prebiehať v súlade s platnou legislatívou - zákonom č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺna zákon  245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ o povinnom predprimárnom vzdelávaní pre deti, ktoré dovŕšia 5 rokov do 31.augusta 2021.

    OD 3. 5. DO 17. 5. 2021

Rodič podáva písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast /potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťaú. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale potvrdením o jeho zdravotnej spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie.

PODMIENKY PRIJÍMANIA

Materská škola prednostne prijíma:

1. Dieťa,ktoré dosiahne  päť rokov  veku do 31. augusta 2021 a pre ktoré je naša materská škola podľa trvalého pobytu dieťaťa spádová.
2. Dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
/predtým označované ako odklad školskej dochádzky/.
3. Dieťa, ktoré  k 31.8.2021 dosiahne vek tri roky /bez určenia spádovej oblasti/ a  spĺňa stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti
/prednostne deti, ktoré už majú v MŠ staršieho súrodenca/.
4. Výnimočne môže byť prijaté dieťa mladšie ako tri roky , ak je v MŠ voľná kapacita /prednostne deti, ktoré už majú v MŠ staršieho súrodenca/.

SPÔSOB PODÁVANIA ŽIADOSTI

Vypísanú žiadosť s podpisom rodičov dieťaťa a s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára môžu podať zákonní zástupcovia viacerými spôsobmi:

1.Elektronicky:žiadosť vyplniť,podpísať,oskenovať,poslať na e-mail MŠ: 18.ms.michalovce@gmail.com
2. Poštou na adresu: Materská škola Leningradská 1, 07101 Michalovce
3.Vyplnenú žiadosť s potvrdením od lekára vhodiť do poštovej schránky, ktorá je na bráne MŠ.
4.Osobne v MŠ, ale vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu neodporúčame osobné návštevy v MŠ.

Vzorové tlačivo žiadosti s tlačivom na potvrdenie u lekára  bude zverejnené na našej webovej stránke v pondelok 26.4.2021.

ROZHODNUTIE O PRIJATÍ ALEBO NEPRIJATÍ DIEŤAŤA

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15. júna 2021.

SPÁDOVÉ OBLASTI PRE PREDNOSTNÉ PRIJÍMANIE 5-6 ROČNÝCH DETÍDO MŠ  LENINGRADSKÁ 1, MICHALOVCE:
Krymská, Leningradská, Moskovská, Užhorodská, Nábr. J. M. Hurbana, Zakarpatská, Sibírska, S. Tešedíka, A. V. Suvorova, Čsl. armády, Farská, F. Kubača, Gorazdova, Koceľova, M. I. Kutuzova, M. Aleša, Mojmírova, Moldavská, Rastislavova, Svätoplukova, Uralská, V. I. Čapajeva, J. Hollého – párne čísla, Vrbovská, Verbovčík, Odeská, Meďovská, Grófa Antala Sztárayho

KONTAKTY PRE INFORMÁCIE

Tel. číslo: 0566435810
e-mail: 18.ms.michalovce@gmail.com
MŠ Leningradská 1, 07101 Michalovce

Iveta Baková, poverená riaditeľka MŠ