Prílohy na stiahnutie:

Príloha č.2.pdf 

Príloha č. 6.pdf OZNAM PRE RODIČOV


V súvislosti s otvorením MŠ žiadame rodičov, aby nahlásili záujem alebo nezáujem o nástup svojho dieťaťa do MŠ od 1.6.2020.
Prevádza MŠ bude obmedzená na čas od 7:00 hod. do 16:00 hod.
Vzhľadom na kapacitné možnosti / pokyny MŠ VVaŠ/ budú do materských škôl prednostne umiestňované deti rodičov v prvej línii, t.j. zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, pedagogických pracovníkov, deti ktoré od septembra nastupujú na plnenie povinnej školskej dochádzky a ostatných zamestnaných rodičov.

Spôsob nahlásenia záujmu alebo nezáujmu:
Budete telefonicky kontaktovaní

Email – 18.ms.michalovce@gmail.com ,  056 6435810,  0917 751 561. triednym učiteľkám,
Termín: do 26. 5. 2020


Deti navštevujúce materskú školu rozdelí riaditeľka materskej školy na skupiny, v ktorých bude najviac 15 deti.
V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede.
Dieťa do MŠ prichádza a odchádza len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti.            

V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.


Všetky ostatné podrobnosti ohľadom otvorenia MŠ  si môžete stiahnuť vo formáte PDF, ktorý je umiestnený pod týmto oznamom.
Ďalšie informácie  budeme postupne zverejňovať.

Organizačné podmienky.pdf
 


 

  Naša MŠ:

 DOMČEK VESELÝCH DETÍ

  

 

Naša MŠ má šesť tried označených symbolmi zvieratiek, ktoré sú veselé, hravé, usilovné a pomáhajú deťom pri získavaní nových poznatkov, zážitkov a skúseností. Hravou formou ich vedú k tomu, aby vedeli prekonávať prekážky, pomáhať si navzájom, chrániť svoje zdravie, prírodu, hrať sa a pracovať v kolektíve. A hlavne, aby boli spokojné, šťastné, kladne ohodnotené a cítili sa milované. O to všetko sa postarajú šikovné a láskavé pani učiteľky, ktoré vedia, že dieťa je tvor jedinečný, osobitý, zaslúži si lásku, pomoc, pochopenie, povzbudenie a plnohodnotné rozvinutie svojho potenciálu. Úlohou nás pedagógov je pomocou učebných osnov rozvinúť predpoklady dieťaťa, jeho prirodzenú túžbu po poznaní, objavovaní, hraní, ale aj po dobre, múdrosti a kráse. Naše predprimárne vzdelávanie úzko nadväzuje na rodinnú výchovu. Chceme a snažíme sa vytvoriť vstupnú bránu do celoživotného vzdelávania človeka, prezentujúc kladné ľudské hodnoty, kultúru i všeobecne platné tradície spoločnosti. Zabezpečiť deťom plynulý prechod z rodinného sveta do sveta spoločnosti, prechod z hravého detstva k systematickému vzdelávaniu.

,,Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania"