O Z N Á M E N I E  P R E  R O D I Č O V


    Odbor školstva a športu  v Michalovciach  oznamuje, že počas letných prázdnin bude zabezpečená prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce takto:

Od  1.7.2020 do 17.7.2020: MŠ, Okružná ul. 19
                                              MŠ, Ul. Fr. Kráľa 78
                                              MŠ, Školská ul. 5
                                              MŠ, Ul. J. A. Komenského 2
                                              MŠ, Masarykova ul. 30                                
                                              MŠ, Leningradská ul. 1
                                              MŠ, Ul. S. H. Vajanského 5 

                                                       
Od 20.7.2020 do 31.7.2020: MŠ, Ul. S. H. Vajanského 5
                                               MŠ, Leningradská ul. 1


Od 3.8.2020 do 21.8.2020.   MŠ, Ul. J. Švermu 8

Od 24.8. do 31.8.2020 nebude v prevádzke žiadna materská škola z dôvodu prípravy nového školského roka.

Školský rok začína 2.9.2020
   

Pokyny týkajúce sa prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta počas letných prázdnin majú riaditeľky, u ktorých sa môžete informovať. 

Obmedzenie prevádzky je nutné z dôvodu  čerpania dovoleniek zamestnancov  materských škôl a príprav nového školského roka.   


           Odbor školstva a športu
                    MsÚ Michalovce

 


Informácia pre rodičov - dodržiavanie pokynov

Dodatok k prevádzkovému poriadku

Zmena sa vykonala na základe vydaného dokumentu  Ministerstva školstva od 15.6..2020

ČAS PREVÁDZKY : 6.30 – 16.30
Zberná trieda v pavilóne A: od 6.30 do 7.00 hod
                                              od 16.00 do 16.30 hod.

1.Pre rodičov – platí naďalej povinnosť nosiť dieťa do MŠ s rúškom, aj náhradné musí mať  dieťa  uložené  v skrinke.

2.Rodič, alebo sprevádzajúca osoba vstupuje do budovy po vykonaní dezinfekcie rúk, s rúškom.

3.Celkový čas zdržiavania sa rodičov v budove  MŠ, /ale aj v areáli /sa minimalizuje na nevyhnutné minimum.

4.Učiteľka preberá dieťa od rodiča - povinnosť vykonávania ranného filtra ostáva v platnosti  BEZ MERANIA TEPLOTY – tú si každá učiteľka premeria pred odchodom detí na pobyt vonku alebo  priebežne aj počas popoludňajšej zmeny u detí. Zápis vykonáva do ranného filtra.

5. Rodič dozrie, aby si dieťa pred vstupom do triedy umylo ruky  – umývanie rúk bežným spôsobom podľa pokynov RÚVZ.

6.Povinnosti rodičov - Pred prvým nástupom rodič podpisuje a predkladá / alebo aj po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni – písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.( príloha č.2) dostupné a pripravené na triedach.

7.Rodič je povinný okamžite nahlásiť karanténu, pokiaľ bola dieťaťu nariadená lekárom alebo RÚVZ.

8.Do budovy MŠ nesmie vstúpiť nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest , ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID- 19, ako aj inej infekčnej choroby /oznamy sú vyvesené na všetkých vstupoch do budovy/.

9.Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej MŠ, dodržiava a zodpovedá za hygienicko-epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do školy a zo školy.

10.Naďalej platí ZÁKAZ nosiť vlastné hračky z domu, pitie, jedlo !!!

11.STRAVOVANIE: deti sa stravujú vo svojej triede  podľa  časového harmonogramu  tried,  pri stole maximálne 4 deti / zachovať vzdialenosť. Stravu a príbory – lyžicu si deti samé neberú, neodnášajú. ( ostáva v platnosti PP z 1.6.2020)

12.Pitný režim zabezpečený v réžii školskej jedálne pre deti aj pri pobyte detí vonku na školskom dvore / plastové poháre/.

13.V triedach sú hračky minimalizované len v malom množstve - tie sa každý deň 2x dezinfikujú  /ostáva v platnosti pokyn PP z 1.6.2020/

14.Ležadlá - dodržať pokyn, aspoň 1m vzdialenosť. Posteľnú bielizeň 1x týždenné vyprať, uteráky papierové  /ostáva v platnosti pokyn prevádzkového poriadku PP 1.6.2020/

15.Vstup do budovy zabezpečuje školník – od 6.30  vykonáva  hygienicko   - epidemiologické opatrenia – osobitnú pozornosť venuje dezinfikovaniu vstupných priestorov  a dezinfikuje hracie prvky na školskom dvore, pieskoviská – /platí z 1.6.2020/ Upratovací personál dezinfikuje  vstupné priestorov, dotykové plochy kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia.
Priestory MŠ a sanitu, WC, hrové prvky v exteriéri dezinfikujú 2 x denne a podľa potreby aj opakovane.

16.Upratovací personál je poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie . Nepedagogický zamestnanec – nosí povinne rúško počas pracovnej doby, alebo štít.

17.Zákaz ostávať na školskom dvore a zákaz používať hracie prvky školského dvora s rodičom.

18.V prípade, ak rodič prevezme dieťa zo školského dvora, kde je učiteľka so svojou skupinou v určených  častiach, opúšťa areál školského dvora.

19.Neprítomnosť dieťaťa je potrebné ohlásiť p. učiteľke. Dieťa pokiaľ nepríde do MŠ do 8,15 hod. učiteľka ho vyhlasuje zo stravy.

20. Uhradiť poplatky za MŠ a stravu / bez upomienok a do termínu/


Vylúčenie a ukončenie dochádzky z MŠ - opatrenia:
Ak rodič  opakovane poruší vydané opatrenia PP, bude písomne dieťa vylúčené z MŠ, (neplatenie poplatkov, neskorý príchod pre dieťa, porušovanie časového termínu príchodu dieťaťa do MŠ,  ako aj neprevzatie dieťaťa do 16,25 hod. pri ukončení dochádzky, neoznámené a utajené skutočnosti o zdravotnom stave dieťaťa.
Všetky ostatné časti ostávajú nezmenené z vydaného prevádzkového poriadku z dňa 1.6.2020  upravujúce podmienky v  MŠ /prevádzka školy, vnútorný režim MŠ ostáva v platnosti PP z dňa 1.6.2020 pre všetkých zamestnancov školy,  zákonných zástupcov detí/.


Vzhľadom k dobrovoľnej účasti detí v  MŠ sa výchovno – vzdelávacia činnosť
NEUSKUTOČŇUJE podľa školského vzdelávacieho programu.
Na triedach je minimum učebných pomôcok  a hračiek – ostáva pokyn PP z dňa 1.6.2020
Zvýšenú pozornosť budeme naďalej venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov ( osvojenie návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.
V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná časť aktivít bude organizovať v exteriéri školy – podľa   určených  časti pre danú skupinu – triedu detí ( platí PP z dňa 1.6.2020 určené časti na školskom dvore.


Riaditeľka materskej školy rozhodne v prípade nízkych počtov detí na triede organizačné zmeny podľa aktuálnych denných počtov detí.


Toto rozhodnutie vykoná riaditeľka školy nie len z dôvodu poklesu detí, ale aj z dôvodu ochorenia zamestnancov a inej ich neprítomnosti na pracovisku pre zabezpečenie prevádzky školy.

V Michalovciach 12.6.2020                                                  

                                                                                                       Eva Kostovčíková 

 Tlačivo na stiahnutie:

Žiadosť o osvedčenie.pdf Prílohy na stiahnutie:

Príloha č.2.pdf 

Príloha č. 6.pdf OZNAM PRE RODIČOV


V súvislosti s otvorením MŠ žiadame rodičov, aby nahlásili záujem alebo nezáujem o nástup svojho dieťaťa do MŠ od 1.6.2020.
Prevádza MŠ bude obmedzená na čas od 7:00 hod. do 16:00 hod.
Vzhľadom na kapacitné možnosti / pokyny MŠ VVaŠ/ budú do materských škôl prednostne umiestňované deti rodičov v prvej línii, t.j. zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, pedagogických pracovníkov, deti ktoré od septembra nastupujú na plnenie povinnej školskej dochádzky a ostatných zamestnaných rodičov.

Spôsob nahlásenia záujmu alebo nezáujmu:
Budete telefonicky kontaktovaní

Email – 18.ms.michalovce@gmail.com ,  056 6435810,  0917 751 561. triednym učiteľkám,
Termín: do 26. 5. 2020


Deti navštevujúce materskú školu rozdelí riaditeľka materskej školy na skupiny, v ktorých bude najviac 15 deti.
V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede.
Dieťa do MŠ prichádza a odchádza len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti.            

V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.


Všetky ostatné podrobnosti ohľadom otvorenia MŠ  si môžete stiahnuť vo formáte PDF, ktorý je umiestnený pod týmto oznamom.
Ďalšie informácie  budeme postupne zverejňovať.

Organizačné podmienky.pdf
 


 

  Naša MŠ:

 DOMČEK VESELÝCH DETÍ

  

 

Naša MŠ má šesť tried označených symbolmi zvieratiek, ktoré sú veselé, hravé, usilovné a pomáhajú deťom pri získavaní nových poznatkov, zážitkov a skúseností. Hravou formou ich vedú k tomu, aby vedeli prekonávať prekážky, pomáhať si navzájom, chrániť svoje zdravie, prírodu, hrať sa a pracovať v kolektíve. A hlavne, aby boli spokojné, šťastné, kladne ohodnotené a cítili sa milované. O to všetko sa postarajú šikovné a láskavé pani učiteľky, ktoré vedia, že dieťa je tvor jedinečný, osobitý, zaslúži si lásku, pomoc, pochopenie, povzbudenie a plnohodnotné rozvinutie svojho potenciálu. Úlohou nás pedagógov je pomocou učebných osnov rozvinúť predpoklady dieťaťa, jeho prirodzenú túžbu po poznaní, objavovaní, hraní, ale aj po dobre, múdrosti a kráse. Naše predprimárne vzdelávanie úzko nadväzuje na rodinnú výchovu. Chceme a snažíme sa vytvoriť vstupnú bránu do celoživotného vzdelávania človeka, prezentujúc kladné ľudské hodnoty, kultúru i všeobecne platné tradície spoločnosti. Zabezpečiť deťom plynulý prechod z rodinného sveta do sveta spoločnosti, prechod z hravého detstva k systematickému vzdelávaniu.

,,Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania"