Prevádzka MŠ

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Deti sa schádzajú od 6. 30 hod. do 7. 00 hod. v pavilóne A, v dolnej spojovacej triede. Rozchádzajú sa od 16. 00 hod. do 16. 30 hod. tiež v tejto triede v pavilóne A.

Prevádzka bola prerokovaná s rodičmi a odsúhlasená s Mestom Michalovce, Mestským úradom, Odborom školstva, kultúry s športu, zriaďovateľom školy. V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená z hygienických dôvodov najmenej na tri týždne. Prevádzka v MŠ môže byť po dohode s rodičmi prerušená aj v čase zimných prázdnin. Počas ostatných prázdnin / jesenné, jarné, veľkonočné/ z organizačných dôvodov vedenie MŠ požaduje, aby zákonný zástupca dieťaťa písomne deklaroval svoju požiadavku na umiestnenie dieťaťa v MŠ v zápisnom hárku v šatni triedy.

Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka MŠ spravidla dva mesiace vopred. V čase prerušenia prevádzky určí zriaďovateľ pre deti náhradnú materskú školu.

Rodič privádza dieťa do MŠ do 8.15 hod a prevezme ho spravidla po 15.00 hod. Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 8.15 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa. Najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa  oznámi rodič dôvod a predpokladaný čas jeho neprítomnosti. Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, oznámi riaditeľke dôvod písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ predloží lekárske potvrdenie v prípade, že dôvod neprítomnosti v MŠ bola choroba.Ak dieťa chýba v MŠ dlhšie ako 5 pracovných dní, musí rodič predložiť písomné prehlásenie nie staršie ako jeden deň o tom, že dieťa nemá prenosné ochorenie a nebolo nariadené karantenné opatrenie. Ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti dieťaťa alebo závažným spôsobom opakovane poruší vnútorný poriadok MŠ, riaditeľka po predchádzajúcom upozornení rodiča, môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.