Aktuálne písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti:

vyhlásenie o bezinfekčnosti.docx 

 

Vyhlásenie o bezinfekčnosti, podľa § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z., predkladá zákonný zástupca materskej škole až po prijatí dieťaťa do materskej školy, a to:

  • pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy a
  • vždy po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako päť kalendárnych dní.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti podľa § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. nesmie byť staršie ako jeden deň.

 

   Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa plniaceho PPV:

Podľa § 144 odsek 10 školského zákona:
Neprítomnosť dieťaťa ospravedlňuje škola na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť neprítomnosti. 
Ak neprítomnosť dieťaťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, z dôvodu ochorenia trvá najviac sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia. 
Ak neprítomnosť takého dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie potvrdenia od lekára.