Charakteristika MŠ

Naša materská škola sídli v Michalovciach na ulici Leningradská 1.

Materská škola je v prevádzke od roku 1985. V posledných rokoch ju navštevuje okolo 130 detí ročne. Budova sa skladá z troch pavilónov / A, B, C /, v ktorých je 6 tried s príslušenstvom a hospodárskeho pavilónu, v ktorom je aj školská kuchyňa. Triedy sú svetlé, vzdušné, vybavené vhodným detským zariadením, ktoré priaznivo vplýva na sociálno-emocionálnu atmosféru v škole. Sú v nich vytvorené priestory pre hrové a pracovné činnosti detí, ale aj priestor pre spoločné pohybové aktivity. K štandardnému a nezastupiteľnému vybaveniu patria hračky, didaktické hry, učebné pomôcky primerané veku, detská a odborná literatúra. V triedach sú počítače a už vo všetkých šiestich triedach sú interaktívne tabule. Pri triedach sú samostatné oddychové priestory, spálne a zrenovované kuchynky, z ktorých kuchárky podávajú jedlo. Exteriér MŠ má dostatočnú rozlohu na realizovanie rôznych organizačných foriem a edukačných aktivít, je vybavený pieskoviskami, trávnatou plochou, multifunkčným exteriérovým  náradím. 

Naša MŠ sa neustále modernizuje, skrášľujú sa priestory, triedy sa postupne vybavujú novým nábytkom a zakupujeme stále nové edukačné pomôcky v súlade s novým Štátnym vzdelávacím programom. 

Materská škola prešla v posledných rokoch rozsiahlou rekonštrukciou - fasáda budovy, plastové okná, zrekonštruované sociálne zariadenia, kuchynky pri triedach, zborovňa, telocvičňa a chodby.

Poloha našej materskej školy je priaznivá pre mladé rodiny žijúce na sídlisku Východ a výhodou je to, že je situovaná v blízkosti dvoch základných škôl, čo nás vedie k úzkej spolupráci so ZŠ.