OZNAM PRE RODIČOV Z TRIEDY RYBKYZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025


Bude prebiehať v súlade s platnou legislatívou – stanovené v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona č. 245/2008 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podávania žiadosti rodičov o prijatie dieťaťa do Materskej školy Leningradská 1, Michalovce je osobne v riaditeľni:

od 2.mája 2024 do 31.mája 2024

v čase od 08:00 hod. do 13:00 hod.

 

Rodič podáva písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa).

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale potvrdením o jeho zdravotnej spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie.

 

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

- jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),

- jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať) alebo

 

- vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou (ochorenie, neprítomnosť z dôvodu odcestovania a i.) a je to v najlepšom záujme dieťaťa (prílohy č. 1).

- Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy (príloha č. 2).

Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné:

Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31.08.2024 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 1. septembra 2024 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.

PODMIENKY PRIJÍMANIA DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

 

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní postupuje nasledovne:

Deti, ktoré dosiahnu päť rokov  veku do 31. augusta 2024 ( v súlade s VZN Mesta Michalovce č. 211/2021 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce).
Deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na základe: informovaného súhlasu zákonného zástupcu o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (podpísané oboma rodičmi), písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
Deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. i. deti ktoré dovŕšia 4 roky do 31.8.2024 do spádovej materskej školy a spĺňa stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti (osvojené základné hygienické návyky, sociálne spôsobilé, osvojené základné sebaobslužné činnosti) – pri tejto skupine detí sú prednostne prijaté deti, ktoré majú v MŠ staršieho súrodenca.
Výnimočne môžu byť prijaté deti mladšie ako tri roky, ak je v MŠ voľná kapacita a dieťa má zvládnuté hygienické a sebaobslužné návyky  (prednostne deti, ktoré už majú v MŠ staršieho súrodenca).


SPÔSOB PODÁVANIA ŽIADOSTI


Vypísanú žiadosť s podpisom rodičov dieťaťa a s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára môžu podať zákonní zástupcovia viacerými spôsobmi:

osobne,
poštou – obyčajnou zásielkou, nie doporučene, na adresu: Materská škola Leningradská 1,        071 01 Michalovce. Vyplnenú žiadosť s potvrdením od lekára vhodiť do poštovej schránky, ktorá je na bráne MŠ.
elektronicky - žiadosť vyplniť, podpísať, oskenovať a poslať  na e-mail materskej školy  18.ms.michalovce@gmail.com  

 


ROZHODNUTIE RIADITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vydá riaditeľ materskej školy do 30. júna 2024.

 

SPÁDOVÁ OBLASŤ č. 3 MATERSKÁ ŠKOLA LENINGRADSKÁ č. 1

Krymská, Leningradská, Moskovská, Užhorodská, Nábr. J. M. Hurbana, Zakarpatská, Sibírska, S. Tešedíka, A. V. Suvorova, Čsl. armády, Samova, F. Kubača, Gorazdova, Koceľova, M. I. Kutuzova, M. Aleša, Mojmírova, Moldavská, Rastislavova, Svätoplukova, Uralská, V. I. Čapajeva,                J. Hollého – párne čísla, Vrbovská, Verbovčík, Odeská, Meďovská, Grófa Antala Sztárayho, F. Alexu, M. Slávik

KONTAKTY PRE INFORMÁCIE

 

Tel. číslo: 056/6435 810,  0917/751 561

e-mail: 18.ms.michalovce@gmail.com

PRÍLOHY:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ (1).docx 

Príloha č. 1 - čestné vyhlásenie (1).docx 

Príloha č. 2 - písomné vyhlásenie (1).docx 
 

Pozor- ZMENA TERMÍNU-predstavenie sa uskutoční v stredu 14.2.2024

Pozvánka pre predškolákov:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce č. 227/2022
o určení príspevku


Mesto Michalovce v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, a § 140 ods.9, 10, 12, a § 141 ods. 5, 6, 8 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, na ktorom sa podľa § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach dňa 15.12.2022 číslo 7.

VZN č. 227 2022 o určení príspevku dieťaťa (1).pdf (681399)

Pozor zmena od 01.01.2023
Prosíme zákonných zástupcov, ktorí majú trvalý príkaz na úhradu, aby si urobili zmenu TP.

Príspevky v materských školách od zákonného zástupcu dieťaťa
Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom Michalovce prispieva zákonný
zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa
v bežnej triede 40,00 € (mesačne).

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci
na účet zriaďovateľa.
Príspevok určený v bode 1. 2. tohto článku sa v zmysle § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
sa zníži o 50 % v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa má trvalý pobyt na území mesta Michalovce.