OZNAM: DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO RADY ŠKOLY

VÁŽENÍ RODIČIA,

V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 O štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení  niektorých zákonov podľa §25 ods. 13 písm. e)  jeden zástupca rodičov v rade školy ukončil svoje členstvo z dôvodu, že dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestalo byť žiakom MŠ.


Z toho dôvodu
Rada školy pri MŠ Leningradská 1 v Michalovciach oznamuje, že sa budú konať doplňujúce voľby jedného zástupcu rodičov.
Voľby sa uskutočnia v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.


Ako zástupca rodičov v rade školy môžete:

- Zastupovať záujmy rodičov, prinášať návrhy a pripomienky vedeniu MŠ
- Vyjadrovať sa ku koncepčnému zámeru rozvoja školy
- Vyjadrovať sa k pedagogicko-organizačnému a materiálno-technickému zabezpečeniu výchovy a vzdelávania vašich detí
- Vyjadrovať sa k návrhu rozpočtu školy, k návrhu na úpravy učebných plánov a k počtom detí v triedach
- Vyjadrovať sa k výsledkom výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ
- Zúčastňovať sa na predkladaní návrhov na skvalitnenie prostredia a pripravovaní aktivít pre vaše deti

Kandidáta na voleného člena Rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť  ktorýkoľvek z voličov. Každý zákonný zástupca detí v MŠ má právo navrhnúť za kandidáta aj sám seba.

Ak chcete využiť tieto možnosti  a aktívne prispieť k vysokej kvalite školy, ktorú navštevuje vaše dieťa, staňte sa kandidátom na zástupcu rodičov v Rade školy a zapíšte seba alebo navrhovaného kandidáta na kandidátsku listinu najneskôr dňa 11.11.2022 do 12,00 hod. Kandidátsku listinu nájdete vo svojej triede alebo u predsedníčky Rady školy p. uč. B. Kostovčíkovej

 

Doplňujúce voľby 2022.docx 


           

Oznamy