Všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce č. 227/2022
o určení príspevku


Mesto Michalovce v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, a § 140 ods.9, 10, 12, a § 141 ods. 5, 6, 8 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, na ktorom sa podľa § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach dňa 15.12.2022 číslo 7.

VZN č. 227 2022 o určení príspevku dieťaťa (1).pdf (681399)

Pozor zmena od 01.01.2023
Prosíme zákonných zástupcov, ktorí majú trvalý príkaz na úhradu, aby si urobili zmenu TP.

Príspevky v materských školách od zákonného zástupcu dieťaťa
Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom Michalovce prispieva zákonný
zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa
v bežnej triede 40,00 € (mesačne).

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci
na účet zriaďovateľa.
Príspevok určený v bode 1. 2. tohto článku sa v zmysle § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
sa zníži o 50 % v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa má trvalý pobyt na území mesta Michalovce.

 

OZNAM: DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO RADY ŠKOLY

VÁŽENÍ RODIČIA,

V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 O štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení  niektorých zákonov podľa §25 ods. 13 písm. e)  jeden zástupca rodičov v rade školy ukončil svoje členstvo z dôvodu, že dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestalo byť žiakom MŠ.


Z toho dôvodu
Rada školy pri MŠ Leningradská 1 v Michalovciach oznamuje, že sa budú konať doplňujúce voľby jedného zástupcu rodičov.
Voľby sa uskutočnia v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.


Ako zástupca rodičov v rade školy môžete:

- Zastupovať záujmy rodičov, prinášať návrhy a pripomienky vedeniu MŠ
- Vyjadrovať sa ku koncepčnému zámeru rozvoja školy
- Vyjadrovať sa k pedagogicko-organizačnému a materiálno-technickému zabezpečeniu výchovy a vzdelávania vašich detí
- Vyjadrovať sa k návrhu rozpočtu školy, k návrhu na úpravy učebných plánov a k počtom detí v triedach
- Vyjadrovať sa k výsledkom výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ
- Zúčastňovať sa na predkladaní návrhov na skvalitnenie prostredia a pripravovaní aktivít pre vaše deti

Kandidáta na voleného člena Rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť  ktorýkoľvek z voličov. Každý zákonný zástupca detí v MŠ má právo navrhnúť za kandidáta aj sám seba.

Ak chcete využiť tieto možnosti  a aktívne prispieť k vysokej kvalite školy, ktorú navštevuje vaše dieťa, staňte sa kandidátom na zástupcu rodičov v Rade školy a zapíšte seba alebo navrhovaného kandidáta na kandidátsku listinu najneskôr dňa 11.11.2022 do 12,00 hod. Kandidátsku listinu nájdete vo svojej triede alebo u predsedníčky Rady školy p. uč. B. Kostovčíkovej

 

Doplňujúce voľby 2022.docx 


           

Oznamy