Poplatky

Poplatky za dochádzku

V súlade s odst. 3§ 28 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ sa vzdelávanie uskutočňuje za čiastočnú úhradu. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej Mestom Michalovce prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa:

10 €     - v bežnej triede

140 €   - dieťa vo veku od 2 do 3 rokov

Výška príspevku je v súlade s odst. 6 § 28 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v náväznosti na § 2 písm. c zákona č. 601/2013 Z.z. o životnom minime. 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach dňa 21.6. 2016 uznieslo všeobecné záväzné nariadenie Mesta Michalovce číslo 189/2016  o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách.                           Výška príspevku na dieťa vo veku od 2 do 3 rokov v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši vek 3 roky je 10 € 

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet zriaďovateľa Mesta Michalovce.

 

Príspevok v materskej škole neuhrádza dieťa:

- ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

- ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ  doklad o tom, že je poberateľom dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

- ktoré je umiestnené v zariadení na základe súdu,

- ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní / celý mesiac / z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným  spôsobom,

- ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená dochádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi.