Poplatky

Aktuálne všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce

Dňa 15.12.2022 schválilo MsZ v Michalovciach nové VZN č. 227/2022 o príspevkoch za dieťa, ktorým sa mení výška príspevku s platnosťou od 1.1.2023.


Mesto Michalovce v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, a § 140 ods. 9,10,12 a § 141 ods. 5,6,8 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnené niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, na ktorom sa podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach dňa 15.12.2022 číslo 7.


Príspevky v materských školách od zákonného zástupcu dieťaťa

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom Michalovce prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa
a. bežná trieda 40,00€ (mesačne)

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet zriaďovateľa, u právneho subjektu na účet MŠ.

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:                                                                         

a/ ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b/ ak zákonný zástupca dieťaťa  predloží  riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c/ ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

       d/ ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom


Príspevok určený v bode 1. 2. tohto článku sa v zmysle § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní sa zníži o 50 % v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa má trvalý pobyt na území mesta Michalovce.