Poplatky

Aktuálne všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce č. 215/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č.189/2016 o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centrách voľného času pri základných školách, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce. Mesto Michalovce podľa § 28 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnené niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, na ktorom sa podľa § 6 ods. 1 a ustanovení § 11 ods. 4 písm. g zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach dňa 26.08.2021 číslo 224/2021. Článok I. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce č. 189/2016 o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centrách voľného času pri základných školách, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce sa mení a dopĺňa nasledovne:
V Článku I. Príspevky v materských školách ( ďalej len MŠ ) od zákonného zástupcu dieťaťa sa vypúšťa celé ustanovenie bodu 1.2 a nahrádza nasledujúcom znení:


„1.2. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej Mestom Michalovce prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa 10,00 €."


Výška príspevku je určená v súlade s ods. 6 § 28 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v nadväznosti na § 2 písm. c zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v platnom znení.


Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet zriaďovateľa

u právneho subjektu na účet MŠ.“


Článok. II Záverečné ustanovenia 1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 215/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 189/2016 o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centrách voľného času pri základných školách, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce v zmysle § 6 ods. 8 zákona číslo 369/1990Zb. o obecnom zriadení nadobúda platnosť a účinnosť 15-tym dňom jeho vyhlásenia 31.08.2021.

 

V Michalovciach dňa 31.08.2021                                                  

Viliam Záhorčák primátor mesta