Do Európskeho týždňa športu sa zapojila aj naša MŠ

27.09.2017 00:00

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2017 sme si pripomenuli jeho tretí ročník. Hlavnou témou kampane bolo „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.
Podľa prieskumu Eurobarometer z roku 2013 je zapojenie do športu a pohybových aktivít veľmi nízke. 59% Európanov nikdy alebo len veľmi zriedka cvičí a venuje sa nejakému športu. Na základe výsledkov toho istého prieskumu 41% Slovákov vôbec necvičí ani nešportuje a 34% sa nejakej forme pohybovej aktivity venuje raz týždenne. Tri štvrtiny Slovákov tak tejto životnej potrebe nevenuje dostatočnú pozornosť.
Tento týždeň bol určený naozaj pre každého – bez ohľadu na vek, zázemie či úroveň zdatnosti. Mal spojiť jednotlivcov, verejné orgány, športové hnutia, organizácie občianskej spoločnosti a súkromný sektor.
Európsky týždeň športu 2017 sa konal v 32 krajinách Európy od 23. do 30. septembra 2017. Oficiálne otvorenie Európskeho týždňa športu 2017 sa uskutočnilo 23. septembra v Tartu v Estónsku.
Realizácia sa uskutočnila v úzkej spolupráci s národnými koordinátormi. V roku 2017 bolo národným koordinátorom Európskeho týždňa športu na Slovensku Národné športové centrum. Počas Európskeho týždňa športu prebiehala široká škála iniciatív a aktivít na rôznych úrovniach (európskej, národnej, regionálnej či miestnej úrovni) a to v rámci štyroch kľúčových miest realizácie:
Školské prostredie: Školy ponúkajú niektoré z najlepších príležitostí pre deti na pravidelnú fyzickú aktivitu, najmä pre tých, ktorí pochádzajú z rodín, ktorým chýbajú prostriedky na prístup k takýmto možnostiam inde. Včasné vzdelávanie je dobrým východiskovým bodom pre deti, aby začali rozvíjať pozitívne návyky, ktoré môžu prechádzať do dospelosti.
Pracoviská: Prevažná väčšina pracovných miest v EÚ má nízke celkové energetické nároky. V typickom pracovnom dni strávime päť až šesť hodín po sediačky pri našich stoloch. Pracovisko je ideálnym miestom na oslovenie veľkej časti obyvateľstva a povzbudenie k tomu, aby zmenili sedavý životný štýl. Zdraví zamestnanci šetria peniaze zamestnávateľov, pretože zamestnanci, ktorí sú fyzicky aktívnejší, majú tendenciu byť produktívnejší a tráviť menej dní PN.
Outdoorové prostredie: V mestských a vidieckych oblastiach existuje veľa príležitostí na to, ako byť aktívny, o ktorých mnohí Európania nevedia, alebo k nim nemajú prístup. Mestské prostredie ponúka veľa príležitostí pre šport a fyzickú aktivitu, ako sú bezpečné voľné priestranstvá, cyklistické chodníky, pešie chodníky, parky a ihriská. Vidiecke oblasti poskytujú atraktívne, dostupné a voľné priestory na pohyb. Chôdza, jogging, turistika, plávanie sú len jedny z pá možností, ktoré sa v tomto prostredí dajú praktikovať.
Športové kluby a fitnes centrá: Zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore fyzickej aktivity tým, že ponúkajú vybavenie a hodiny v bezpečnom, zábavnom a pútavom prostredí. Zároveň podporujú sociálne začlenenie a spoločenskú súdržnosť tým, že umožňujú ľuďom všetkých vekových a sociálnych skupín a kultúr, aby sa stretli a bavili sa. Poskytujú tiež mladým ľuďom šancu získať zručnosti a schopnosti mimo formálneho vzdelávania. Spolupráca so školami, pracoviskami a miestnymi orgánmi môže umožniť športovým klubom a fitnes centrám osloviť širšie a rôznorodejšie publikum. Takýto prístup pomáha ľuďom dostať sa k viac príležitostiam na to, aby boli aktívni vo svojom každodennom živote, čo prispieva k budovaniu zdravšej spoločnosti.
Ani naša MŠ si nenechala ujsť príležitosť zúčastniť sa na treťom ročníku Európskeho týždňa športu. Jednotlivé triedy zorganizovali a zrealizovali pestré športové aktivity, ktoré prebiehali vonku na čerstvom vzduchu. Deti sme viedli k zdravému životnému štýlu a k radosti z pohybu  v duchu hesla:
Buďme aktívni! Let's #BeActive!

 

—————

Späť