Pozornosť a poruchy pozornosti

05.02.2019 13:49

 Rozvíjanie pozornosti u detí


V dnešnej dobe sa často hovorí o poruchách pozornosti. Rodičia možno aj v dôsledku množstva týchto informácií hľadajú problémy i tam, kde reálne nie sú. Dnes si preto povieme o detskej pozornosti viac a verím, že tým predídeme niektorým neopodstatneným strachom rodičov.
Čo je pozornosť?
Pozornosť je súčasťou kognitívneho (poznávacieho) systému centrálnej nervovej sústavy. S pozornosťou sme sa narodili a počas nášho vývinu sa postupne rozvíja. Pozornosť je veľmi dôležitá pre každodenné fungovanie človeka. Najlepšie to vedia potvrdiť rodičia detí s poruchou pozornosti, pretože každodenne pociťujú dopad oslabenej pozornosti počas spoločného bytia.
Pozornosť nie je len jedna schopnosť, ale je zložená z viacerých čiastkových schopností. Existuje viacero modelov, ako vysvetliť tento zložitý proces. Mňa zaujal model Sohlberga a Mateera, postavený na poznatkoch kognitívnej psychológie. Podľa modelu je pozornosť zostavená z piatich zložiek alebo elementov pozornosti:


1. zameranosť – schopnosť reagovať na špecifický podnet. Napríklad: zareagovanie na svoje meno, keď sa sústredíte na nejakú činnosť.
2. vytrvalosť – schopnosť udržať pozornosť dostatočne dlho alebo kým nie je dokončená úloha.
3. rozdvojenosť – schopnosť reagovať na viacero stimulov naraz, čiže robiť viacej vecí naraz. Napríklad: spievať a tancovať súčasne, počúvať učiteľov výklad a písať si poznámky.
4. selektivita – schopnosť ignorovať nedôležité podnety. Napríklad: schopnosť sústrediť sa na hovorené slovo napriek pustenej televízii v pozadí.
5. striedavosť – schopnosť prepínať pozornosť medzi rôznymi úlohami. Napríklad: čítanie odseku v knihe, napísanie si poznámok, opäť sa navrátenie k čítaniu a tak ďalej.


Poruchy pozornosti
Existuje mnoho porúch a ochorení, ktoré majú negatívny dopad na pozornosť. Deti s poruchou pozornosti (ADD typ alebo ADHD typ) vykazujú mnoho prejavov nepozornosti. Nedokážu udržať pozornosť dostatočne dlhý čas, ich pozornosť je ľahšie vyrušiteľná, nevenujú veľkú pozornosť detailom, pôsobia akoby nepočúvali, majú problém s organizovanosťou či často strácajú veci. Avšak táto porucha zďaleka nie je jedinou, ktorá negatívne ovplyvňuje pozornosť.

Deti s poruchou autistického spektra môžu mať ťažkosti s precitlivelosťou na podnety. Ľahko sa ich centrálna nervová sústava zahltí množstvom podnetov a nedokážu odfiltrovať dôležité podnety od nedôležitých.
Deti s obsedantno-kompluzívnou poruchou môžu mať opakovane rušivé a nevhodné myšlienky, ktoré nedokážu potlačiť a vzbudzujú v nich pocit strachu. To narúša pozornosť, pretože dieťa nedokáže ovládať svoje myšlienky natoľko, aby sa dokázalo sústrediť.
Vývin pozornosti - čo a kedy očakávať ?
Ako som už spomínala, pozornosť sa vekom vyvíja. Je naviazaná všeobecne na vývin kognitívnych (poznávacích) schopností, reč, motoriku a vnímanie. Je samozrejmé, že popísaný vývin nie je pre všetky deti rovnaký a mierne odchýlky sa vždy vyskytujú. Nazýva sa to i intraindividuálne odchýlky vo vývine a neznamená to žiadnu pohromu.


Vývinové obdobie do 12 mesiacov
Keď sa narodí bábätko, ešte neprejavuje zámernú pozornosť. Reaguje na podnety - na hlas matky, resp. primárneho opatrovateľa/opatrovateľku alebo na vôňu. Keď dieťa dosiahne prvý rok života, je veľmi roztržité. Postupne udržiava pozornosť na niekoľko sekúnd, začína byť flexibilnejšie a prepínať pozornosť medzi dvoma objektami. Avšak počas celého prvého roka života sa dieťa ľahko rozptýli novými stimulmi.


Vývinové obdobie 1 rok - 2 roky

Okolo prvého roka života sa dieťa učí tzv. stálosti objektu. Začína chápať, že vec existuje, aj keď ju nevidí. Vie, že hračka bude pod ukrytou látkou. Je to dôležitý míľník vývinu. Pre dieťa je ťažké sústrediť sa na viac ako jednu vec naraz. Čiže ak ho osloví nejaký iný podnet, prestane sa sústrediť na ten pôvodný. Jeho pozornosť ovplyvňuje záujem a podľa toho si vyberá, čomu sa bude venovať. Môže sa zdať tvrdohlavé v tom, že sa nechce podieľať na aktivitách mimo jeho záujem. Často dáva najavo nevôľu, ak dospelý zasahuje do jeho činnosti.


Vývinové obdobie 2 - 3 roky

Pozornosť sa stáva flexibilnejšou, ale stále nie je dieťa schopné sústrediť sa na viac ako jednu vec súčasne. Pre dieťa je ťažké sústrediť sa naraz na sluchové a zrakové podnety z dvoch zdrojov.  (napr.: hra pri zapnutej televízii, počúvať reč dospelého zatiaľ, čo sa hrá). Sústredí sa teda najskôr na jedno a potom na druhé.

Vývinové obdobie 3 - 4 roky


Dieťa sa začína lepšie sústrediť. Pri aktivitách vydrží udržať pozornosť do 20 minút, ak je to niečo, čo ho veľmi zaujíma, tak aj dlhšie. Začína striedať pozornosť medzi vizuálnym a sluchovým podnetom. Dieťa sa učí tzv.pravidlám počúvania. Teda, že musí počkať, kým dospelý dohovorí, aby odpovedalo.


Vývinové obdobie  4- 5 rokov


Vyvíja sa tzv. rozdelená pozornosť. Dieťa je schopné hrať sa a zároveň počúvať reč. Rozpätie pozornosti je síce stále krátke, ale je možné, aby sústredene pracovalo v skupine. Dieťa je schopné zrealizovať dvojkrokové až trojkrokové inštrukcie. Napríklad: vyzuj si topánky, umy si ruky a prídi do kuchyne.


Vývinové obdobie od 5 rokov


Tzv. rozdelená pozornosť dokončuje svoj vývin. Postupne dieťa dokáže ignorovať nedôležité podnety a zameriava sa na vybranú činnosť.


Ako podporiť pozornosť?


- Opakujte činnosti, ktoré vaše dieťa bavia.
- Hovorte vo veľmi krátkych vetách s deťmi do 2 rokov.
- Nevyrušujte dieťa vo veku 1- 2 rokov v činnosti, ktorá ho baví a nechajte ho dokončiť aktivitu,kým ho to neprestane baviť
- Získavajte pozornosť dieťaťa oslovením jeho mena alebo dotykom pred tým, ako začnete rozprávať.
- Používajte gestá alebo obrázky na udržanie pozornosti.
- Čítajte riekanky, doplňujte slová do rýmov riekaniek.
- Spievajte si s deťmi.
- Hrajte hry ako napr. pexeso, tangramy, mozaiky
- Hrajte hry ako napr.: "pripraviť sa - pozor – štart!" alebo "tri – štyri!"
- Využívajte pohybové aktivity  pred úlohami, ktoré sú výzvou pre pozornosť.
- Rozdeľujte veľké úlohy na menšie.

 

—————

Späť